Menu

Documenten

Document R-1703-115-62-98

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, die het behoort, dat ick Cornelis Cloostermans, als notaris openbaer, bij den Ed: Mo: Raede van Brabant, in sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, mij vervoegt hebbe ten woonhuijse van Cornelis Adriaen Willems, ende Maria Anthonij Gerits, huwelijxelieden, alhier woonagtigh, beijde gaende ende staende, hun verstant, memorie ende uijtspraken nog wel hebbende ende gebruijckende, soo int passeren deser genogsaem was blijckende, die welcke uijt aenmerckinge van de seeckerheijt des doots, ende de onseeckerheijt wanneer die hun overcomen sal, derhalven niet gaerne uijt dese werelt van malcanderen schijden souden, sonder eerst van hun beijder tijdelijcke goederen, present ende toecomende, gedisponeert te hebben bij testamente, twelcke sij beijde waere doende, deen met des anders volcomen consent ende wille, mede sonder jnductie of mislijdinge van jmande, soo die beijde seijden, Alvorens recommanderende hunne zielen inder genade van den barmhertigen Godt ende der selver doode lichaemen de aerde ter christelijcke begraeffenissen in toecomende; Comende vervolgens tot dispositie van het tijdelijcke, soo verclaerden de testateuren in desen uijt egte liefde ende genegenheijt, die sij malcanderen toedraegende sijn, alle hunne gesamentlijcke goederen, soo vaste als roerende, hier als elders, geene exempt, reciproce, den eerststervende aen den langstlevende van hun beijde mitsdesen te gunnen ende te geven: maeckende den langstlevende van hun testateuren beijde bij aldien hij ofte sij in sijnen ofte haeren weduwelijcken staet blijft, dan alleen absoluut vrij heer ende meester, ofte meesteresse, van al het geen den eerststervende van hun eenigsints metter doot ontruijmen ende naerlaten sal, niets uijtgesondert, met magt omme daer mede te doen ende handelen, dat hij testateur, of sij testatrice /: die de langstlevende van hun beijde is:/ gelieven ende goetduncken sal, sonder int ... van staet ende inventaris, of iets anders gehouden te wesen: Als alleen, dat alle de overschitende goederen, die de langstlevende van hun testateuren, mede met sijne, of haere doot ontruijmen ende naerlaten mogten, insgelijcx egeene exempt, in die gevalle dan sullen devolueren te weten voor deene helfte aen de bloetvrinden van hem testateur, ende voor de ander helfte aende bloetvrienden van de testatrice, sulcx in twee egale portien: willende dat die helfte, in twee gelijcke parten, deen deel bij Maria Adriaen Willems, suster van hem testateur, of bij haer vooroverlijden derselver kinderen, ende het ander deel bij de voor ende nae kinderen wijlen Jan Adriaen Willems, die in sijn leven broeder van hem testateur was, naermaels sal geerft, gedeijlt ende genooten worden: gelijck oock insgelijcken de andere helfte van de overschitende goederen, voor een derde aen Adriaen Anthonis de jonge, broeder van haer testatrice, of bij sijn voor overlijden der selver kinderen, ende voor het tweede derde part aen de kinderen wijlen Adriaen Anthonis den ouden, die in sijn leven mede broeder vande testatrice was, mitsgaders het resterende derde part aen de kinderen wijlen Jenneken Anthonij Geerits die in haer leven suster van de testatrice was, naermaels sal geerft, gedeijlt ende genooten worden, sulcx het gemelte overschot, naer doode van de langstlevende der beijde testateuren in voegen als voor bij hunne respective bloetvrinden voornoemt staecksgewijsen te aenvaerden, separeren, ende proffiteren, om redenen de testateuren daer toe bewegende. In t'geene den ende alsoo voors. staet hebben de testateuren malcanderen over ende weder over te weten den eerststervende, den langstlevende van hun beijde gestelt, genomineert ende geinstitueert tot sijne of haeren volcomen eenige ende universelen erfgenaem met volcomen regte ende titule mitsdesen: Dog in cas van anderen huwelijck als dan maer in de togte ende usufruct geheelijck, blijvende nogtans gedurende sijnen of haeren weduwelijcken staet naer doode vande eerststervende de volcomen meesterschap van alles behouden, mitsgaders naer doode vande langstlevende van hun beijde, in ende tot de overschitende goederen die bij hem ofte haer naergelaten mogte worden, in dien gevalle als dan wedersijts hunnen bloetvrinden, alle voornt., te weten soo ende jn dier voegen, namentlijck staecksgewijsen, als voors. staet, naermaels tot hunne beijder testateuren erfgenamen almede jnsgelijcx nominerende ende instituerende, alle twelcke de testateuren distinctelijck voorgelesen sijnde, verclaerden eenparigh dit instrument te wesen hun beijder mutueel testament, laesten ende uijterste wille, begerende dienvolgens dat het selve als sulcx, ofte wel soo een christen menschen testament, bestaen of magh bestaen, naer doode van de eerststervende, ende de langstlevende van hun testateuren naermaels in alles punctuelijck sal moeten naergecomen ende agtervolgt worden, mitsgaders effect sorteren ende stadtgrijpen. Al waert oock soo dat eenige solemniteijten maer als voors. uijtgedruckt, mogte geomitteert, ende nogtans gerequireert wesen, die begeren de testateuren dat sullen gehouden voorden in desen voorgeinsereert: oock derogerende alle costumen ende andere actens dese dispositie ter contrarie of hinderlijck, voor soo veel de testateuren aengaet ende in hun magt is, alles soo die beijde verclaerden,
Aldus gedaen ende gepasseert ten woonhuise vande testateuren binnen Tilborgh voors. ter plaetse genaemt de Velthoven, ter presentie van Ivo vande Silver, ende Cornelis Jan Baptist Verassen, beijde mede aldaer woonende als getuijgen hiertoe versogt, die de minute deser principael (: geschreven opt vereijst zegel papier :) benevens de beijde testateuren ende mij notaris voornoemt mede behoorlijck onderteijckent hebben, op den 25 februarij anno 1703.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832