Menu

Documenten

Document R-1703-14-8079-69r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, alsdat op huijden dato deses voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Wouter Cornelis de Beir ter eenre, Willem van Heijst als momboir, ende Wouter Vriens als toesiender vant een onmondigh kint wijlen Cathalijn de Cocq, daer vader aff is den voors. de Beir, ter andere sijde, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen, met malcanderen volgens costume locaele alhier, aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene affdeelinge van alle ende ijgelijcke de goederen die den voors. de Beir, met sijne overleden huijsvrouw gemeen te besitten plagh, ende bij haer metter doot eenigssints ontruijmpt, ende achter gelaeten sijn, inder voegen, forme, ende manieren hier naebeschreven volgende, te weten dat den eersten comparant sal hebben behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten, d'eene helft van alle de meuble goederen inden sterffhuijse bevonden, volgens den staet ende inventaris met prisatie van schepenen alhier ter secretarije berustende, alsmede gedurende het leven van hem comparant ter naeckten tochte voor d'een helfte blijve besitten eene wooningh met ontrent elff roeden hoff gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, onder de restrictie nochtans dat den selven de voors, tochtgoederen sal moeten onderhouden, soo ende gelijck een tochtenaer schuldigh ende gehouden is te doen, mitsgaders daer van te betaelen de jaerlijcxse laste daer op uijtgaende,

Waertegens de tweede comparant ten begoeve vande voorn. onmondige, sullen hebben, behouden, ende in eijgendom possideren de wederhelfte vande voors. meuble goederen, met dander helfte vande tocht de voors. wooningh, ende naer doode vanden eersten comparant den geheelen eijgendom vande voorgemelte wooningh,

Verders is geconditioneert dat parthijen inde ijder voor de helft sullen moeten voldoen ende betaelen de oncosten vant maecken vanden inventaris, het schrijven ende passeren van dese affdeelinge, en hebben etc., gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden october seventien hondert ende drie.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832