Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1703-14-8185-184v

Gerit, Willem, ende Michiel Peeter Gerrits, Peeter Embreght Ariens, man ende momboir van Maria Peeter Gerrits, cedunt aen Anna Peeter Gerrits, weduwe van wijlen Jan Peeter Jacobs, vier vijfde paerten, in een parceeltien weijlants, groot int geheel een loopensaet, ofte daer ontrent, waer van de coopersse het ander resterende vijfde paert is competerende, gelegen aende Stockhasselt alhier, ter plaetse genaempt de Postelstraet, oost de cooperse in desen, suijt den wegh, west den waterlaet, ende noort de coopersse in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den vijftienden maert, 1703

Cooppen 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832