Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1703-14-8185-184v

Anna Peeter Geerits cum tutore, ende Peeter Embreght Ariens, cedunt aen Gerit, Willem, ende Michiel Peeter Gerrits, te samen twee gereghte vijffde paerten, in de naevolgende goederen waer van de cooperen in desen de drie resterende vijffde paerten sijn competerende, Eerstelijcken een huijs ende schuer, met de aenstede, groot te saemen seven loopensaeten ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, oost Sr. Ego de Wits, suijt Michiel Peeter Gerrits, west ende noort de straet, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot een ende een halff loopensaeten, gelegen als vooren, oost de kinderen Jan Denissen, suijt ende noort de straet, ende west Adriaen Jan Mattheussen, los ende vrij, Item een parceeltien ackerlants, groot een ende een halff loopensaeten, gelegen als vooren, oost de kinderen van Jan van Eeten, suijt de kinderen van Peeter Henssen, west de gemeente alhier, ende noort de erffgenamen van Sijmon Veramelvoirt los ende vrij, Item een parceel weijlants, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost, west, ende noort de gemeene straet, ende suijt de waterlaet, los ende vrij, Item een parceeltien weijlants, groot een lopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost de kinderen van Adriaen Peeter Denis, suijt Adriaen Willen de Roij, west Ego de Wits, ende noort de kinderen van Jan Denissen, los ende vrij, Item eenen beemt groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aen Jacobs Hoek alhier, oost de Leij, suijt Adriaen Joost Haens, west de lantscheijdinge, ende noort Peeter Jan Mutsaers, los ende vrij, uitgemomen eenen stuijver, twee penningen chijns siaers, aenden Ed: heer alhier Eijndelinge nogh een beemdeken groot een loopensaet gelegen als vooren, oost de Leij, suijt ende noort Peeter Jan Mutsaers, west de lantscheijdinge, los ende vrij, uijtgenoem wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., Actum den vijftienden maert, 1703

Cooppen 100 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832