Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1704-14-8079-83r

Keenlijck sij eenen igelijck als dat op huijden dato deses voor Schepene der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle, ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert Jan ende Adriaen gebroeders soone wijlen Adriaen Willems de Roij ende Maria Goijaert Jan Heerden, dewelcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden, mitsdesen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen hen comparanten met het overleijden vande voors. henne ouders zaliger waren aengecoomen, inde vuegen, forme ende maniere hier nabeschreve volgende,

Overmits dewekcke soo is Jan den soon, ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck eene huijsinge, schuer ende schop, met de grondt ende erffenisse vandien daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot vier loopensaeten, ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaemt de Langhstraet, aldaer tusschen erffenisse oost de straet, zuijt Denis Hoirvoirts, west Jan Joost Heerden, ende noort Jan Joosten de Beir, los ende vrij, Item een parceel weijlants, groot vier ende een halff loopensaet, ofte daer omtrent gelegen als voor, oost Peeter Goijaert Heerden, zuijt Adriaen Sijmons, west de straet, en noort de kinderen Gijsbert Joosten de Beer, los ende vrij, uijtgenomen ... sjaers aende H: Geest Armen alhier, Item een parceeltie weijlants, groot omtrent een loopensaet, gelegen als voor, oost Jan Jansen de Jongh, zuijt de kinderen Jan Goijaert Heerden, west Peeter Goijaert Heerden, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, Item een parceel ackerlants groot drie loopensaten ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost ende noort Jan Cornelis Jansen, zuijt Jan Adriaen Willems de Roij ende west de straet, los ende vrij, Item een parceeltie ackerlants groot omtrent een lopensaet, gelegen als voor, oost Goijaert Joosten, zuijt Peeter Goijaert Heerden, west de kinderen Jan Gerit Creijers, ende noort Peeter Jan Goijaerts Heerden, los ende vrij, Item een ... groot ander halff loopensaten, gelegen als voor, oost de kinderen Jan Gerit Creijers, suijt Jan Jansen de Jongh, west Jan Adriaen de Cocq, ende noort ... Jan Goijaert Heerden, los ende vrij, Item een ... schaer bosch groot een halff loopensaet, gelegen als voor, oost Willem Goijaert Heerden, zuijt Jan Adriaen de Cocq, west Peeter Goijaert Heerden, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, Item ... heijvelt groot 3 a 4 loopensaeten, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost Cornelis Janssen Verbunth, suijt den selven, west de gemeente ende noort Peeter Goijaert Heerden cum suis, los ende vrij, eijndelijck alnoch de gerechte helft gemeen ende onbedeelt, in eenen heijbeemt, groot int geheel een halff buijnder, gelegen aende Langendijck alhier, oost Jan Peeters van ..., zuijt de Lantscheijdingh, west de kinderen van Adriaen Anthonij ... ende noort de Leij, los ende vrij, ende neemt den condivident in desen in vergelijckinge van cavels, alleen tot sijnen lasten te betaelen aen ... eenen schepene gelofte van twee hondert guldens capitael .... tot laste vande gelijcke condivident in dese,

Ende waertegens Adriaen den soon, ten deele gevallen is ende sal also voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijs ende schuer met de aenstede van ende daeraen liggende ende daer toe behoorende, groot drie loopensaeten ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost Hendrick Peeters van Loon, zuijt Denis Hoirvoirts, west Peeter Goijaert Heerden, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen vier penningen chijns sjaers aenden Ed.. Heer alhier, Item een parceel weijlants, groot twee loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost Maria Jan Smarien, zuijt de gemeene straet, west de weduwe Peeter Adriaen van Heijst, ende noort de weduwe ende kinderen van Zeger Elias Brock, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot een loopensaet, gelegen als voor, oost weduwe van Hermen van Heijst, zuijt Cornelis Gerit Maes, west Cornelis Peeter Oomen ende noort Cornelis Verbunth, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot ander halff loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost de straet, zuijt Denis Hoirvoirts, west Peeter Goijaert Heerden ende noort Denis Hoirvoirts, los ende vrij, Item een parceeltie ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost de kinderen Jan Goijaert Heerden, zuijt de kinderen Jan van Gorp, west de gemeente ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, Item een parceel weijlants, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost en zuijt de kinderen van Nicolaes Creijers cum suis, west den eersten condivident, ende noort de H: Geest alhier, los ende vrij, Item een parceel soo moer als uijtgesteecke putten, groot twee loopensaeten, ofte daer omtrent, gelegen int Broeck omtrent de Elff Buijnder alhier, oost Denis Hoirvoirts, zuijt Juffrouw Lus, west Adriaen Haens, ende noort de Lantscheijdingh, los ende vrij, uijtgenomen twaelff penningen chijns sjaers aende Heer van Deurne tot 's Bosch, Item de gerechte helft, gemeen ende onbedeelt, in eenen beemt, groot int geheel drie ende een halff loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen aende Langendijck alhier, oost de kinderen Claes Cornelis ..., zuijt de Lantscheijdingh, west Adriaen Cornelis Haens ende noort de Leij, los ende vrij, Item een heijvelt, groot ander halff loopensaet, gelegen achter het Creijeven alhier, oost Peeter Jan Deckers, zuijt Ego de Corte, west Cornelis Verbunth, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, eijndelijck noch een heijvelt groot een Loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost ende noort Cornelis Jan Verbunth, zuijt Willem Jan Goijaert Heerden, west ..., los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors parthije condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat ider op sijn aengecavelde loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, waterlaeten ende andere naebuerlijcke rechten twelck deen of dander parceel van outs soude mogen subject wesen, en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma actum den achtentwintighsten augustus seventien hondert ende vier.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832