Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1704-14-8079-85v

Kennelijck sij eenen igelijcken, alsdat op huijden dato deses voo schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Cornelis, Joost, ende Joost Gijsberts de Beir, mitsgaders Embrecht Peeter Maes, in huwelijck hebbende, Maria Gijsberts de Beir, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van Gijsbert de Beir, ende Geertruijdt Gerit Smolders, henne ouders zaligers waren aengecomen, inder voegen, forme, ende maniere hier naebeschreven volgende,

Overmits den welcken, soo is Cornelis den soon, ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een kamer kelder ende schop inde groote huijsinge, met ontrent een loopesaet lant, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Jans de Beir, zuijt den selven, west Joost Gijsberts, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item de gerechte helft in een parceel weijlants, groot int geheel drie loopensaten ofte daer ontrent , gelegen als voor, oost Jan Adriaense de Roij, zuijt Jan Adriaen Smulders, west Joost Gijsberts, ende noort Jan Adriaen de Roij, los ende vrij, ende is geconditioneert dat de muer van dese huijsinge tussen de keucken ende de kamer, dit is het volgende loth te samen sullen moeten werden onderhouden, welcken muer oock niet sal mogen worden affgebroken dan met consent van haer beijde,

Waer tegens Joost den soon, te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, een keucken, achterhuijs ende schuer, met de erve vandien daer aen behoorende, groot ontrent, een loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost den eersten condivident, zuijt Jan Janssen de Beir, west de H: Geest Armen alhier, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, ende sal dese huijsinge blijven staen, op den gront daer die tegenwoordigh op is staende, ende sijnen wegh met .... behouden als van outs, Item de gerechte helft in een parceel weijlants, groot int geheel drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als voor, waer van den eersten condivident d'ander helft ten deele bevallen is, eijndelijck noch een parceeltie ackerlants, groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Embrecht Peeter Maes, zuijt de H: Geest Armen alhier, west de gemeente alhier, ende noort weduwe Jan Peeters, los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavele moeten uijtkeren aen Cornelis sijnen broeder, de somme van hondert tien gulden, te betaelen binnen de tijt van een jaer, sonder intrest,

Waer tegens Joost den soon, genaemt inde wandelingh den cleijnen Joost, ten deele bevallen is,ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een huijsken met de helft van ontrent drie loopensaeten lants, gestaen ende gelegen, aende Hasselt alhier, oost Embrecht Peeter Maes, zuijt de gemeene straet, west Jan Adriaen Smolders, ende noort Joost Gijsberts de Beir, los ende vrij, Item de helft in drie loop: lant, gelegen als voor, oost Jan Jan de Beir, zuijt de kinderen Jan Goijaert Heerden, west Embrecht Peeter Maes, noort den Armen alhier, los ende vrij,

Ende waertegens den voors. Embrecht Peeter Maes, nomine uxoris, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een huijs met de helft van drie loopensaeten lant, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Adriaen de Roij, zuijt de gemeene straet, west Joost Gijsberts de Beir, ende noort den selven, los ende vrij, Item de helft in een parceel ackerlants, groot int geheel drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als voor, waer van de derden condivident, d'ander helft te deele bevallen is, ende sal mede noch in eijgendom hebben het stedeken, off straetie aenden oosten cant, neffens het lant in desen loopende,

Voorts is tussen de voorschreven parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat den puth bij de gelijcke condividenten in desen sal mogen werden gebruijckt ende onderhouden werden, ende de boomen op de erve staende, sullen blijven ... gemeen, voorts dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen stegen, schouwen, waterlaeten ende andere naebuerlijcke rechten, ... d'een of d'ander parceel van outs souden mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., actum den sesden september seventien hondert ende vier.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832