Menu

Documenten

Document R-1704-14-8158-72r

Laurens Gerits van Doormalen wonende tot Tilborgh een stuk teulants groot twee loopensse min een quart ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot Tilburgh ter plaetse genoemt de Hasselt, neffens erve de naevolgende cooper aen d'eene sijde, ende neffens erve Jenneke weduwe Jan Martens aen d'ander sijde, streckende van de gemeene straet, met d'een eijnde, tot op erve van Joost Momboirs met d'andere eijnde, hem aengecomen van sijne ouders gelijk hij verclaerde, heeft hij mitsdesen wettelijk en erffelijck vercogt Peter Embregt Maes, mede wonende tot Tilborgh, van denselve cooper metten erffregte van dien te hebben en te besitten ende heeft den voorn: vercooper het voors. stuk teulants den cooper opgedragen met helmelinge verthijdenisse met manieren inne dien gewoonlijk sijnde, gelovende als schuldenaer principael op verbant van sijn persoon en goederen, hebbende en vercrijgende, dat hij den cooper van't voors. stuck teulants altijt behoorlijk waerantschap sal doen, en allen commer calangie en aentael daer inne wesende ofte naermaels comende den vercrijgere aff sal doen geheelijk, uijtgenomen dorps lasten, commeren en servituten, daer toe soo van outs regt, als gewoonte weege te onderhouden staende, en gehoirende, getuijgen waren hier over schepenen inne s'Hertogenbosch, Coenraet Cuper van Holthuijsen, en Francois van Rotterdam, gegeven den agste december seventien hondert en vier, onderstont in Lib: van Teffelen, en onder aen hingen twee segels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832