Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1704-14-8185-255v

Johan Laureijs Colen aende Hasselt, cedit aen Peeter Hosemans, een parceeltien soo saeij als weijlant, groot drie quart loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort den vercooper in desen, suijt het H: Geest straetien, ende west den cooper in desen, los ende vrij, vuijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als voren (den sesentwintichsten september 1704).

Cooppen 160 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832