Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1704-14-8185-256v

Joost Gijsbert de Beir, genaempt inde wandelinge den grooten Joost, cedit aen Joost Gijsbert de Beir sijnen broeder, een halff huijs, bestaende in een keucken, achterhuijs, ende schuer, met de gronde ende de erffenisse van dien, daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, komende oost Cornelis de Beir, suijt Jan Janssen de Beir, west den H: Geest Armen alhier, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tweeden october,

Cooppen 300 gulden, hierop betaelt hondert en tien gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832