Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1705-14-8079-92v

Op huijden dato deses, soo bekende Adriaen Anthonis de jonge als momboir ende alnoch hem fort ende sterck maeckende voor Jan Cornelis de Gruijter absenten toesiender over de drie onmondige kinderen wijlen Adriaen Anthonis den ouden, daer moeder aff was Heijltie Cornelis de Gruijter verhuert te hebben aen Adriaen Jan Bogaerts, die mede compareerde ende bekende in hueringe te accepteren, een huijs, schop ende hoff met de gronde ende erve van dien daer aenliggende, ende daer toe behoorende, groot vier ende een halff loopensaet ofte daer ontrent, onbegrepen der maten gestaen ende gelegen aent Craijvent onder de Hasselt alhier, den huerder genochsaem bekent, ende dat voorden tijt ende termijn van drie eerst comende, ende achtereen volgende jaeren stede vast, inganck nemende de huijsinge hoff ende weij, te halff april eerstcomende 1705 ende het saeijlant ... daer aen volgende, ende expirerende halff april ende ... respective 1708 voor welck gebruijck den huerderjaerlijcx heeft gelooft te betaelen de somme van vijffendartigh gulden, waer van het eerste jaer verschijnen sal halff april seventien hondert ses, ende soo voorts van jaere tot jaere totte expiratie der voors huer jaeren incluijs, verders is geconditioneert, ende ondersprocken dat den huerder sal oock alleen tot sijnen laste nemen sonder corte de inquartieringe vant voet volck, als mede vande ruijters mitsdat den huerder de oncosten van ruijters voor d'een helft aen sijne beloofde huerpenningen sal mogen corten, tot preciese naercominge vant gene voors staet, verbinde etc. actum den elfden april seventien hondert vijff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832