Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1705-14-8186-26r

Niclaes van Gorp, ende Willem Jan Baesten man ende momboir van Geertruijd van Gorp, cedunt aen Michiel, ende Adriaen Peeter Denissen een parceel soo saeij, als weijlant, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven alhier, aldaer komende oost ende noort Adriaen Sijmons van Amelsvoort, suijt de cooperen in desen, west de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen drie gulden reductie jaerlijcx te betaelen, aen den heer rentmeester Slingerlant, ende voorts wegen, stegen, etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tienden junij,

Cooppen 200 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832