Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1705-14-8186-30v

Adriaen Claes Vrancken, cedit, aen Willem de Beir, een huijs, met ontrent twee ende een halff loopensaeten, soo saeij als weijlant, gestaen ende gelegen, aende Hasselt alhier, oost Willem Adriaen de Beir, suijt Aled Adriaens van Beurden, west Jan de Roij, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen vijff gulden siaers, aen den Heer van Deurne tot s' Bosch, item vijff gulden siaers, aen den H: Geest tot Oisterwijck, ende nogh vijff duijten chijns siaers, aen de conventuaelen van Tongerlo, voorts wegen ende stegen etc., ende acquireert den verkooper aen hem, bij voor afflijvichheijt, aen sijne huijsvrouw ende kinderen, vrije huijsvestingh, inde kamer aen den oostenkant, met ontrent twaelff roeijen hoff daer aen leggende, ende dat voorden tijt van ses eerste achter een volgende jaaren, aenvanck nemende, halff april 1706, ende soo voorts, etc., ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den twintichsten julij, 1705.

Cooppen en slagen 172 gulden 10 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832