Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1706-115-50-98

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bijden Ed: Rade van Brabant, in Sgravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, en de getuijgen naegenoemt in eijgen persoon Cathalijn Daniel Bastiaens lest wed: Anthonij Janssen van Buell, alhier aent Craeijven woonende, d'onderges. getuijgen wel bekent soo sij bij desen verclaerden, sieckelijck te bedde liggende, nochtans haer verstant, memorie, ende sinnen, wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de seeckerheijt des doots, ende de onseeckere ure van dien, heeft daeromme met voorbedachten raet, uijt haer eijgen vrije wille, gemaeckt, geordonneert, ende geslooten, soo sij doet bij desen, dit haer testament lesten ende uijttersten wille in voegen ende manieren hier nabeschreven, ierstelijck aere ziele, nu, en soo wanneer dit uijt haer sterffelijck lichaem sal comen te scheijden, de grondeloose bermhertigheijt van Godt almachtich bevelende, ende haer doodt lichaem eerlijck ende christelijck begraeven te worden: commende voorts totter dispositie van hare tijdelijcke goederen, soo verclaert sij testatrice, alle haere goederen soo haeffelijck, als erffelijcke, schulden, actien, ende crediten, hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden, waer en op wat plaetsen gelegen, geene uijtgesondert, te laeten ende te maecken aen Huijbert ende Bastiaen Daniel Bastiaens haere twee broeders, mitsgaders aen Daniel soone wijlen Peeter Daniel Bastiaens, ende aen Daniel soone wijlen Hendrick Goolen, daer moeder aff was Josijntien Daniel Bastiaens haren neven ijeder voor een gerecht vierde part, en sulcx staeckgewijse, de doode hant met de levende te deijlen, als deselve daerjnne, ende int gene voorschreven is, tot hare eenige ende universele erffgenamen nominerende, ende met vollen rechte van institutie mits desen instituerende, tgene voorschreven staet, verclaert sij testatrice te wesen haren testamente lesten ende uijtterste wille, die sij begeert dat na hare doot, sal werden achtervolgt, stadt grijpen, ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saecke des doots, onder de levende, ofte andersints, soo t'selve alderbest sal connen bestaen, goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle in ijegelijcke solemniteijten na rechte ofte anderints gerequireert, in desen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten, ordonnantien, locale of municipale rechten, desen ter contrarie,
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh, ten woonhuijse vande testatrice gestaen aent Craeijven, ter presentie van Dionijs van Hemert ende Peeter Cornelis van Beurden, beijde als getuijgen hier toe versocht ende gebeden, die de minute deses, geschreven op behoorlijck zegel, nevens de testatrice ende mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent desen twintichsten september seventien hondert ende ses.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832