Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8079-122v

Kennelijck sij eenen igelijcken alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh en Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Jan Gerit Willems Veramelvoirt, Jan Cornelis Janssen, in huwelijck hebbende Angelina Gerit Willems Veramelvoirt en Jan Adriaan Momboirs, als last ende procuratie hebbende van Anneke Gerit Willems Veramelvoirt, weduwe van Peeter Jan Sijmons, volgens de procuratie daer van sijnde, gepasseert voor den notaris Arnold van Loon ende seeckere getuijgen alhier in dato 25 september 1703, te samen ter eerst, ende Jan Adriaen de Cocq in huwelijck hebbende Geertruid Gerit Willems Veramelvoirt, ter andere seijde, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mits desen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naest beschreven erffgoederen hen comparanten met het overlijden van Maria Gerit Willems Veramelvoirt, henne suster was, waren aengecomen, inder volgen forme ende manieren hier naest beschreven volgende,

Overmits der welcken, soo sijn de voorn eersten comparanten ten eerste, ten deele bevallen ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben ende houden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlants, groot drie loopensaeten, ofte daer omtrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort de kinderen van Nicolaes Maes, zuijt Adriaen de Roij, west de weduwe van Ego de Wits, los ende vrij, Item noch drie vierden paerten in een vierde paert, in een parceel heijvelt, gemeen ende onbedeelt, groot int geheel ses loopensaet ofte daer omtrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost Adam van Heijst, zuijt de weduwe van Hermen Peeters van Heijst, west Peeter de Beer ende noort de gemeente alhier, los en vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge genieten van Jan Adriaen de Cocq de somme van negentigh gulden die bijt passeren deses sijn voldaen.

Ende waer tegens den voorn Jan Adriaen de Cocq, nomine uxoris, ter andere sijde ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben ende houden, ende erffelijck possideren, eene wooninge ende hoff, met de grondt ende erven vandien, daeraen liggende, ende daer toe behoorende, groot anderhalff loopensaet ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, oost den condivident indesen, zuijt de gemeene straet, west Jan Cornelis Janssen ende noort Peeter Heerden, los ende vrij, uijtgenomen een een stuijver twee penniningen chijns sjaers aen den Heer deser Heerlijckheijt, item noch een vierde paert in een vierde part, in een heijvelt gemeen ende onbedeelt, groot int geheel ses loopensaet ofte daer omtrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, waervan partijen ter eerste de andere drie vierde parten ten deele bevallen sijn,

Voorst is tussen de voors. partijen condividenten expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat ijder op sijn aen gecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen en stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den aehsten october seventien hondert ses.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832