Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8079-127v

Kennelijck sij eenen ijgenlijcken alsdat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Wouter soone wijlen Sebrecht Jan van Lil, Cornelis Peeters van Beurden in huwelijck hebbende Maria oock dochtere wijlen Sebrecht Jan van Lil, den voorn. Wouter Sebrecht van Lil alnoch als momboir, ende Willem van Spaendoncq als toesiender vant een onmondigh kint wijlen Jan Sebrecht Janssen van Lil, daer moeder aff is Eva Peeters van Spaendoncq, Jenneken ende Pietronel meerderjarige naer kinderen wijlen Sebrecht Janssen van Lil, voornoemt, daer moeder aff was Nicolaesken Peeter Aert Pauwels, dewelcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden, mitsdesen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naestbeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van voorschreve henne ouders zaligers waren aengecomen, volgens seecker accort tusschen den meergemelten Sebrecht Janssen van Lil ende Claesken Aert Peeter Pauwels ter eenre, ende de voogden van sijne voors. alsooc minderjarige kinderen, verweckt bij de voorn. Maria Bastiaen Joosten, ter andere sijden, gepasseert voor schepenen alhier, in dato 20 sten junij 1677 alhier gesien ende gelesen, ende dat inden volgde forme, ende manieren hier naestbeschreve volgende,

Overmits den welcken soo is Wouter den soon bij blinde lotinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijn portie hebben ende houden ende erffelijck possideren, een huijs, schuer, schop, met de gronde, ende erffenisse vandien daer aen liggende, ende daer toe behorende, groot ander half loopensaet ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aenden Berckdijck alhier, aldaer tussen erfenisse oost ende noort Jan vande Sande, zuijt de weduwe van Cornelis van Groenendael, ende west de gemeene straet, los ende vrij uijtgenomen vier penningen chijns sjaers aen de Conventuale van Tongerlo, Item noch eenen beemt, groot drie loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen onder Gilse, ter plaetse genaemt de Hooge Matij, los ende vrij, uijtgenomen een twee penningen chijns sjaers aende erfgenamen van zijn co: maejesteijt van Groot Brittange ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge moeten uijt keeren aen Pietronel sijne suster de somme van hondert seventigh gulden te belasten ten simpelen vermaene met vier gulden vant hondert sjaers ten interest pro rato ende naer advenandt den tijt,

Waer tegens den voorn Cornelis van Beurden nomine uxoris bij blinde lotinge ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parceeltie ackerlants groot anderhalff loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen aenden Berckdijck alhier, oost eene erff wegt, zuijt Adriaen van Spaendoncq, west de gemeente alhier, ende noort t'onmondigh kint van Jan Zebrechts van Lil, los ende vrij, en sal dit loth in in vergelijckinge van cavelinge moeten uijt keeren aen Jenneken sijn voorn suster, de somme van twintigh gulden, die bijt passeren deses sijn voldaen,

Waertegens de voornoemde momboirs, ten behoeve vant voorgen. onmodigh kint, bij blinde lotingh ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie hebben ende behouden, ende erffelijk posideren, een parceeltie ackerlants, groot anderhalf loopensaet ofte daer omtrent, gelegen aenden Berckdijck alhier, oost eenen erffwegt, zuijt Cornelis van Beurden west de gemeente alhier, ende noort de kinderen van Peeter Hendric Bleij, los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge moeten uijt keeren aen Jenneken Zebrechts van Lil, de somme van twintigh gulden, die bijt passeren deses sijn voldaen,

Waer tegens Jenneken de dochter bij blinde lotinge ten deele bevallen is ende sal alsoo voor haer portie hebben, behouden ende erffelijck possideren een parceel weijlant, groot anderhalff loopensaet ofte daer omtrent, gelegen aenden Berckdijck alhier, oost de kinderen van Jan Cornelis Jacobs, zuijt, west ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, Item noch een parceeltie weijlant, groot drie quartier loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen als voor, oost de weduwe van Johan vanden Eijnde, zuijt Nicolaes Hendric Cleijssen, west weduwe Paulus Peijmans, ende noort de weduwe Corstiaen Segers, los ende vrij uijtgenomen eenen gulden dartien stuijvers acht penningen sjaers aent weeshuijs tot s'Bosch ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge genieten van Cornelis van Beurden de somme van twintigh gulden, Item vant onmondighe kint wijlen Jan Sebrechts van Lil, gelijcke twintigh gulden, welcke twee sommen bijt passeren dese sijn voldaen,

Ende waer tegens Pieternel de dochter bij blinde lotinge ten deele bevallen is ende sal alsoo voor haer portie hebben, behouden ende erffelijck possideren een parceeltie weijlant, groot een loopensaet ofte daer omtrent, gelegen aenden Berckdijck alhier, oost ..., zuijt weduwe Paulus Peijmans, west de gemeente alhier ende noort de weduwe Cornelis Anthonij Beris, los ende vrij, Item nog eenen heijbodem, groot anderhalff loopensaet ofte daer omtrent, gelegen bij de Bloot Beemden alhier, los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge van Wouter haer broeder genieten de somme van hondert seventigh gulden te betaelen, soo ende gelijck op sijn loth beide staet vermelt,

Voorts is tusschen voors parthijen, condividenten ende loth expresselijck geconditioneerd ende ondersprocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen ende stegen etc. hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. actum den negenentwintighsten december seventien hondert ses.

Inde marge: Cornelis Janssen van Amelvoirt als in huwelijck hebbende Pietronel Sebreght van Lil bekent vande neffenstaende hondert seventig gulden voldaen en betaelt te wesen ende de somme gecasseert, actum de 28sten januari 1727.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832