Menu

Documenten

Document R-1706-14-8158-72v

Peter van der Weege, wonende tot Tilburgh, drie lopensse teullant gelegen tot Tilburgh, ter plaetse genaemt Hasselt, aen d'eene sijde Anthoni van Gilsen, de weduwe en kinderen Gerit Jan Anthonisse aen d'andere sijde, streckende metten eene eijnde vand'erve van Gilsen voors., tot op de gemeene meulepadt, bij coop opdragte ende vernaerdering tegens den naestvolgende vercreijgere verkregen, gelijk in schepenen brieven van Tilburgh daer van gemaeckt breder staet begrepen wesende van der date den... heeft hij mitsdesen wettelijk en erffelijk opgedragen en overgegeven Peter Eijmbert Maes mede wonende tot Tilborgh, t saemen met alle en een iegelijken de schepenen brieven instrumenten ende muninenten daer van eenigsints mentioneerende en metten alinge regte hem opdragere daer inne competerende ende heeft helmelinge daer op verthegen met manieren indien gewoonlijk sijnde, gelovende als schuldenaer principael op verbant van sijn persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende, 't voors. opdragen overgeven en verthijden altijt voor goet, vast, stedig en van waerden te houden en allen commer, calangie en aentael daer inne wesende ofte naamaals comende den vercrijger aff sal doen geheelijck, uijtgenomen dorps lasten commeren en servituten daer toe soo van outs regts als gewoonte weege te onderhouden staende en gehoirende, getuijgen waren hier over schepenen inne s'Hertogenbosch, Frederik Hendrik Zweerts de Landas en Mattijs de Vlamingh, gegeven den negentiende meert seventien hondert en ses, onderstont in Lib: Crollu, en onder aen hingen twee zegels in groenen wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832