Menu

Documenten

Document R-1706-14-8186-137v

Pieternel Antonij Keesen, beiaerde dochter, geassisteert met Jan Adriaen Deckers, als haeren assistent in desen, cedit aen Sijken Antonis van Gils, weduwe van Adriaen Antonis de Jonge, een parceeltien ackerlants, groot veertich roeden, ofte daer ontrent, gelegen aent Craeijven alhier, oost de waterlaet, suijt Lambert Lucas van Huijcelom, west de kinderen van Adriaen Peeter Denis, ende noort Cornelis Adriaen Creijers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwe waterlaten etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den veertienden junij 1707.

Cooppen 44 gulden hier op betaelt 29 gulden.

In de marge: De resterende coopenn: ter somme van vijftien gulden, sijn aen mijn ondergeteeckende voldaen de 10e april 1708.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832