Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-145r

Nicolaes de Crom, cedit aen Antonij Schoffaers een huijs schuer, ende hoff, met de gronde ende erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot samen vier ende een halff loopensaeten, onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt, ende west, den Ed: Heer alhier, ende noort het onmondigh kint van Cornelis Smittens, los ende vrij, uijtgenomen wegen ende een halff vaten rogh siaers, aenden H: Geest Armen tot s'Bossche, item de helft in een stuijver dertien penningen chijns siaers, aenden Ed: Heer alhier, ende voorts wegen stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den dartichsten augustij,

Cooppen et slagen 810 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832