Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-156r

Willem Hendericx van Buel, soldaet onder het regement vanden heer Yroij, onder de compagnie vanden heer capiteijn Balphert in garnisoen tot Mastright, cedit aen Adriaentie Hendricx van Buel sijns suster, de gereghte helft, gemeen ende onbedeelt in een kamer, met den hoff, groot ontrent twintich roeden, gestaen ende gelegen, aent Creijven alhier, oost Jan Willem Leemans, suijt Jan Segers, west Peeter Embreght Maes, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den dartichsten november,

Cooppen 25 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832