Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-56v

Thomas van Wijnsouwen, ende Huijbert Goosen Brenders, als last ende procuratie hebbende van Jan ende Arnoldus gebroeders en soonen wijlen Goosen Jan Aert Brenders, Wouter Verschueren, als man ende momboir van Cornelia Adriaen Paulus Verschueren, als man ende momboir van Jenneken gesusteren oock dochteren wijlen Goosen Brenders voors., soo voor hen selven, ende hen saemen ende ijder int bizonder sterckmakende voor, Gijsbert ende Gerrart henne broeders, ende swagers respective, alle als mede erffgenaemen van saliger Anneken dochter Jan Adriaen Jan Gijben, in haer leven huijsvrouw was, van Willem sone Daniel Adriaen Gerrit Vrancken, volgens .. procuratie daer van sijnde, gepasseert voor den notaris Arnoldus van loon, ende seeckere getuijge alhier, binnen Tilborgh in dato den 13 october 1704, alhier gesien, den voors. Thomas van Wijnsouwen alsnoch als momboir, ende Willem Hosemans als toeziender, over de vier onmondigh kinderen wijlen Robbreght Peijnenborgh, daer moeder aff is, Engel Hosemans hier mede present, den voornoemden Thomas van Wijnsouwen alsnogh als vader ende toesiender, ende den voornoemden Huijbert Goosen Brenders als momboir voor de vier onmondighe kinderen, wijlen Maria Peijnenborgh, daer vader aff is, den meergemelden Thomas van Wijnsouwen, de momboirs met consent ende decreet van schepenen alhier, in dato 23 januarij 1706, alhier vertoont, cedunt aen Jan van Beurden, de gereghte helft gemeen ende onbedeelt, in eene huijsinge met de aenstede, soo hoff als weijlant, groot int geheel twee loopensaeten ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, met de gerechtigheijt vant voor hoort, oost de straet, suijt de selve, west Laureijs van Dommelen cum suis, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaeten etc. en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negentienden februarij 1706.

Cooppen en slagen 127 guldens, voldaen.

De selve cedunt aen Laureijs Jan Colen, de gereghte helft, gemeen ende onbedeelt, in een parceel soo saeij als weijlant, groot int geheel drie loopensaeten ofte daer omtrent, gelegen als vooren, oost de waterlaet, suijt de weduwe Adriaen Segers, west de straet, ende noort Cornelis Verbunt, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren.

Cooppen ende slagen 75 gulden voldaen.

De selve cedunt aen Anneken weduwe van Willem Daniel Vrancken, de gereghte helft gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants groot int geheel twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de straet, suijt Jan de Beir, west de weduwe Gerrit Jan Antonissen, ende noort Jan Cornelis Janssen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 49 gulden voldaen,

De selve cedunt aende selve, de gereghte helft gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants groot int geheel, een ende drie quart loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de straet, suijt Paulus de Beer, west Dionijs van Beurden, ende noort de weduwe Jan Coolen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 38 gulden voldaen,

Johan van Beurden cedit aende selve, de gereghte helft gemeen ende onbedeelt, in eene huijsige met de aenstede, soo hoff als weijlant, groot int geheel twee loopensaeten, ofte daer ontrent, staen ende gelegen aende Hasselt alhier, met de gereghticheijt vant voort hooft, oost de straet, suijt de selve, west Laureijs van Dommelen cum suis, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwe, waterlaten etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 127 gulden voldaen,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832