Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-82v

Henderick van Laerhoven, ende Jan Peeters vande Loo, vrinden van saliger Wouter Cornelis de Groot, als geauthoriseerdens vande heeren drossaert ende schepenen alhier, over den boedel ende goederen van den voornoemde Wouter Cornelis de Groot, volgens de apostille daer van seijnde, in dato 19 meij laestleden alhier gesien ende gelesen, cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Niclaes Aelberts van Namen, een halve huijsinge aenden oosten kant, bestaende in een keucken, kamer, kelder en goot, met een schop, ende hoff, groot dartich roeden, ofte daer ontrent, onbegrepen de maeten, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, aldaer oost Peeter Jacobs, suijt de straet, west Nicolaes Antonissen, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwe waterlaeten etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., ende is hier mede bij gestaen Adriaen de Groot den welcken bekende bij desen, t'geene voors. staet in alles te approberen, actum den seventienden julij 1706.

Cooppen et slagen 180 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832