Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1706-14-8186-97r

Jan Janssen van Buel, Servaes Cornelis Peeters, in huwelijck hebbende, Adriaentien van Buel, Cornelis Wouter Hendricx, inne huwelijck hebbende, Maria van Buel, Peeter Cornelis Mierlincx, inne huwelijck hebbende, Jenneken van Buel, ende Peeter Donders in huwelijck hebbende Cathalijn van Buel, te saemen voor de eene helft, Huijbert Daniel van Heijst, Adriaen de Beir als momboir, ende Huijbert van Heijst als toesiender, over t een onmondige kint wijlen Hendrick Cornelis Goolen, daer moeder aff was Josijntien Daniels van Heijst, voor de andere helft, de momboirs met konsent ende decreet van schepenen alhier, op heden verleent, alhier gesien ende gelesen, te samen erffgenamen van wijlen Anthonij Janssen van Buel, ende Cathalijn Daniel Danielssen van Heijst, cedunt aen Mattheuwes Maes, een halff huijs, schop ende hoff, groot een halff loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Creijven onder de Hasselt alhier, oost de straet, suijt Stoffel Leermackers, west Jan Deckers, ende noort Jan Corstiaen Jacobs, los ende vrij, uijtgenomen elff penningen reductie siaers, aen den heer rentmeester van Slingerlant, ende voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negen en twintichsten december 1706.

Cooppen 156 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832