Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1707-14-8079-147r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert Johan ende Cornelis Gerit Verbunth, Jan Peeter Sijmons, in huwelijck hebbende Maria Gerit Verbunth, ende Jan Schalcken, in huwelijck hebbende Cornelia Gerit Verbunth, dewelcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van Gerit Jan Verbunth, ende Mechel Jan Smolders henne ouders zaliger waren aengecomen, inder voegen forme, ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker, soo is Johan den soon, ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant, groot vijff loopen: ofte daer ontrent, gelegen aenden Heijcant alhier, aldaer tusschen erffenisse oost de straet, zuijt Gerit ..., Cornelis Verbunth, ende noort het kint van Adriaen Goijaerts, los ende vrij, item een parceel soo moer als uijtgestecken putten, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, aldaer oost de gemeente, zuijt Jan Willem Janssen, west sw weduwe van Gerit Ketelaers, ende noort de Leij, los ende vrij,

Waer tegens Cornelis den soon, ten deel bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aenden Heijcant alhier, (welck parceel sijnen wegh sal hebben over de voors. vijff loopensaet lant aen Jan den soon ten deele bevallen), oost Jan Verbunth, zuijt Maria Veramelvoort, west Jan Laureijs Colen, ende noort ..., los ende vrij, item noch eenen beemt, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen inden Dalem alhier, oost de weduwe van Willem van Gorp, zuijt Laureijs van Dooremael, west Willem Mutsaerts, ende noort de weduwe Johan Houttepen, los ende vrij,

Waer tegens den voors. Jan Peeter Sijmons nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een halff huijs, ende schop, met de aenstede daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot drije loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen, ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, zuijt Paulus de Bont, west Gerit van Beurden, ende noort Peeter Hosemans, los ende vrij,

Ende waer tegens, den voornoemden Jan Schalcken nomine uxoris, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, ee parceel weijlant, groot twee L: ofte daer ontrent, gelegen aende Stock Hasselt alhier, oost seecker straetie, zuijt ..., ende noort de kinderen van Seger Elias Brock, los ende vrij, item eenen beemt, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aenden Ouden Draeijboom alhier, oost de Leij, zuijt Peeter Beris, west de Lantscheijdingh, ende noort de weduwe Peeter vanden Hout, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, schauwe, waterlaeten etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., prout in forma, actum den vierden november seventien hondert ende seven.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832