Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1708-115-51-54

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerden voor mij Arnold van Loon openbaer notaris bij den Ed: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eigene persoonen Cornelis Gerit Maes lest weduenaar wijlen Dingna Gijsberts vande Loo inwoonder alhier aen de Hasselt ende Gerart Joost van Heijst bejaert jongeman sijnen neef mede aldaer woonende, mij notaris wel bekent, beijde gesont van lichaem gaende ende staende henne memorie ende sinnen tot het nabeschreven wel machtich soo openlijck bleeck, dewelcke overdacht hebbende de seeckerheijt des doots, ende de onseeckere ure van dien, hebben daer omme met voorbedachte raet, uijt henne eijgen vrijen wille gemaeckt, gecondemneert ende beslooten, soo sij doen bij desen dit hen tegenwoordich testament lesten ende uitersten wille in maniere nabeschreven, eerstelijck henne zielen, nu ende soo wanneer die uijt henne sterffelijcke lichamen sullen comen te scheijden de grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, na henne doode lichamen eerlijck ende christelijck begraeven te worden, comende voorts tot de dipositie van henne tijdelijcke goederen, soo verclaert hij eerste testateur voor eerst te casseren doot ende te niet te doen alle andere voorgaende testamentaire en andere dispositien die hij voor date deses moch hebben gemaeckt en gepasseert ende speciaelijck soodanige testamente als hij testateur met den voorn. Dingna Gijsberts vande Loo sijne tweede huijsvrou voor den notaris Johan Wittebol alhier en seeckere getuijgen inden jaere van ... heeft gemaeckt ende gepasseert, ende alsnu op nieuw disponeerende sij beijde testateuren van henne tijdelijcke goederen, soo verclaerden sij testateuren malcanderen d'een den andere den langstlevende van hen beijde wedersijts te laeten ende te maecken alle henne goederen soo haeff meuble als erffgoederen, schulden actien ende crediten, hoedanich die sijn ofte etc. ...., waer ende op wat plaetse gelegen geen uijtgesondert, om alle deselve beijden langstlevende na doode van eerst afflijvige van hen beijde in vollen eijgendom ... beseten te worden, ende daer mede te doen als met sijne eijgene goederen en soo den langslevende goetduncken en gelieven sal, institueerende en nomineerende sij testateuren malcander d'een den anderen den langstleevenden van hen beijde wedersijts ... tot henne eenigen en universelen erffgenaem met vollen rechte van institutie bij desen. Tgeene voors. staet verclaerden sij testateuren te wesen hunnen testamente leste ende uijterste wille, die sij begeeren dat na doode van den eersten afflijvigen van hen beijde sal worden achtervolght, staet grijpen en sijn volcomen effect sorteren, ... bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saeck des doots onder de levende of andersints soo t'selve alderbest sal connen bestaen, goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ende ijegelijcke solemniteijten, na rechte off andersints gerequireert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten, ordonnatien, locaele of municipale rechten, desen ter contrarie, aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ter comptoire mijn notaris gestaen ontrent de kerck, ter presentie van Peeter Adriaens van Spaendonck ende Jan Hendric de Ruijter beijde wonende alhier, als getuijgen hier toe versocht ende geboden, die de minute deses ... op een zegel van ..., nevens de testateuren ende mij notaris voornoemt mede hebben getekent den twintichsten meert seventien hondert en acht.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832