Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1708-14-8186-190r

Anneken Cornelis van Beurden, weduwe ende testamentaire boedelhouster, wijlen Jan Laureijs Colen aende Hasselt alhier, volgens den testamente daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Jacob Molengraeff, ende seeckere getuijgen alhier, in dato den 19 meij 1700 alhier gesien, ende gelesen, cum tutore, cedit aen Laureijs vanden Broeck, eene huijsinge, schop, ende hoff, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, onbegrepen der mate, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Peter Hosemans, suijt ende west de gemeene straet, ende noort de weduwe van Herman van Heijst, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum den vijftienden maert (1708).

Cooppenn et slagen 155 gulden.

De selve cedit aen Jan Peeters van Groenendael, een parceel ackerlant, groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost ende noort de straet, west den H: Geest Armen alhier, ende suijt Adriaen van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum als vooren.

Cooppenn et slagen 255 gulden.

De selve cedit aen Dionijs Heestermans, een parceel ackerlant, groot een ende drie quart loopensaeten, ofte daer ontrent, onbegrepen der mate, gelegen als vooren, oost de straet, suijt de weduwe Daniel Willem Vrancken, west de weduwe Gerit Jan Antonissen, ende noort de kinderen van Jan Gerrit Maes, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren.

Cooppenn et slagen 105 gulden 10 stuijvers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832