Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1708-14-8186-193v

Anneken Cornelis van Beurden, weduwe ende testamentaire boedel houster, wijlen Jan Laureijs Colen aende Hasselt alhier, volgens den testamenten daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Jacobus Molengraeff, ende seekere getuijgen alhier, in dato 18 meij 1700, alhier gesien, ende gelesen, cum tutoirs, cedit aen Adriaen Jan Adriaens van Beurden, een parceeltien ackerlants groot een ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt de weduwe Laureijs Wagemakers, west Cornelis Oomen, ende noort den H: Geest Armen alhier, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den eenen dertichsten maert,

Cooppen 105 gulden, voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832