Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1708-14-8186-199v

Compareerden voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt Peeter Embreght Maes ter eene, ende Jan Adriaen de Cocq, ter andere sijden, de welcke hebben bekent ende beleden, bekenne ende beleijden mits desen, met malkanderen aengegaen ende gemaekt te hebben, eene erffmangelingh vande naerbeschreven erffgoederen, ende dat inden voegen, ende manieren hier naer volgende, te weten dat den eersten van den tweeden comparant sal hebben, behouden, ende erffelijck possideren een parceel ackerlants, groot een ende een quart loopensaeten ofte daer omtrent gelegen aende Hasselt alhier, oost ende west Peeter Embreght Maes, suijt de waterlaet, ende noort Antonij van Gils, los ende vrij,

Waer tegens den tweeden van den eersten comparant sal hebben behouden, ende erffelijck possideren, een parceeltjen ackerlants, groot een ende een quart loopensaet, ofte daer omtrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de waterlaet, suijt Lambreght Segers, west de gemeene straet, ende noort de weduwe van Willem Vrancks, los ende vrij, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den twintichsten april 1708.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832