Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1709-115-51-121

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerden voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bij den Ed: Rade van Brabant in Sgravenhage geadmitteert, binnen dese Heerlijckheijt van Tilborgh residerende, en de getuijgen naegenoemt in eijgene persoonen den eersamen Peter Jan Hosemans en deerbare Maria Wagemakers wettige houwelijcxe luijden alhier aenden Heuvel woonende mij notaris wel bekent, den voors: Hosemans sieckelijck te bedde liggende en de voorn: Maria gesont van lichaem gaende ende staende nochtans beijde hen verstant memorie ende sinnen wel machtich en volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de sekerheijt des doots, en d'onsekere ure van dien, hebben daeromme met voorbedachten raet ende rijpe deliberatie sonder inductie van ijemanden, uijt hennen eijgen vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende geslooten soo sij doen bij desen, dit hen tegenwoordich testament lesten ende uijttersten wille in voegen en manieren hier naebeschreven, Eerstelijck henne zielen nu ende soo wanneer die uijt henne sterffelijcke lichamen sullen comen te scheijden de grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende ende henne doode lichamen eerlijck en christelijck begraven te worden. Comende voorts ter dispositie van henne tijdelijcke goederen soo verclaerden sij testateuren voor eerst te casseren alle andere voorgaende testamentaire of andere dispositien ende maeckagien die sij t'samen of ijeder van hun int besonder voor date deses eenichsints souden mogen hebben gemaeckt ende gepasseert niet willende dat die sullen werden naegecomen maer doot ende te niet sijn, ende alsnu op nieuws disponerende soo verclaerden sij testateuren uijt lieffde die sij malcanderen sijn toedraegende, d'een den anderen den langstlevende van hun beijde wedersijts te laeten ende te maecken vrij heer ende meester ofte meestersse van alle ende ijegelijcke henne gesamentlijcke goederen soo haeff, meublen als erffgoederen coopmanschappen van wolle ende wolle laeckenen gereede ende andere penningen schulden active ende crediten hoedanigh die sijn of genoemt connen worden, waer ende op wat plaetsen gelegen, geen uitgesondert, ende die d'eerstafflijvige met sijne of hare doot eenichsints sal comen te ontruijmen ende achter te laeten, omme alle deselve bij den langstlevende na doode vande eerstafflijvigen in vollen eijgendom aenveirt ende beseten te worden, die te vercoopen, veralieneren verteiren transporteren, belasten ende beswaeren en daer mede te doen soo den langstlevende goetduncken ende gelieven sal sonder tegenseggen van ijemanden, onder die conditie nochtans dat de langstlevende gehouden blijft henne beijde wettige kinderen op te brengen te alimenteren in cost ende dranck cleeding ende reedinge linnen ende wollen sieck ende gesont eerlijck ende tamelijck na haren staet ende vermogen, oock deselve ter schole te laten gaen om te leeren lesen ende schrijven ende daer na een ambacht of hantwerck te laten leeren waer toe die best... ende bequaem sullen sijn om hennen cost te winnen, totter tijt ende wijlen toe deselve gecomen sullen wesen tot hennen mondige dagen houwelijcken ofte anderen geapprobeerden staet, ende deselve kinderen alsoo opgebracht ende gealimenteert sijnde ende gecomen wesende tot henne mondige dagen houwelijcken of anderen geapprobeerde staet als voor in dien gevalle sal de langstlevende gehouden wesen aen dusdanigen kinde uijt te reijcken ende te laten volgen henne wettige ende legitieme portie, instaende ende nominerende sij tetateuren d'een den anderen den langstlevende van hen beide wedersijts mitsgaders henne beijde wettige kinderen int gene des ende alsoo voors. is tot henne eenige ende universele erffgenamen met vollen rechte van institutie bij desen, de testateuren hebben alnoch gewilt ende begeert dat bij aldien den langstlevende sich tot anderen huwelijcken staet comt te begeven, dat alsdan de voors meesterschap sal comen te cesseren ende gereguleert worden na den lantrechte alhier, tgene voors. staet verclaerden sij testateuren te wesen hennen testamente lesten ende uijttersten wille die sij begeeren dat na henne doot sal worden achtervolgt, stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteren t'sij bij forme van testament solemneel, codicille gifte te saecke des doots onder de levende of andersints, soo t'selve alderbest sal connen bestaen, goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ende ijgelijcke solemniteijten na rechte of andersints gerequireert in desen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten, ordonnantien locale of municipale rechten desen eenichsints ter contrarie, Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten woonhuijse vande testateuren gestaen opden Heuvel ter presentie van sr. Andries van Dijck coopman alhier ende Gijsbert Jan Schaepsmeerders schoenmaker beijde inwoonderen alhier als getuijgen hier toe versocht ende gebeden die de minute deses geschreven op een zegel van ... nevens de testateuren en mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent desen dartienden december seventien hondert ende negen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832