Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8079-184v

Inden name ons heeren amen,
Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen, ende gesworen alhier vanden Secretaris van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Marten ende Geertruijt, gebroeder, ende suster kinderen wijlen Laureijs Martens, daer moeder aff was Lijsbeth Janssen Verhoeven woonachtigh aende Hasselt alhier, gesont van lichaeme, gaende ende staende, hen verstant, memorie ende vijf sinnen wel machtigh, ende volcomentlijck gebruijckende, soo t´selve evidentelijck bleeck ende wij daer aff getuijgenisse geven mitsdesen, de welcke overdenckende de broosheijt der menschelijcke natuere, siende datter op aerde niet seeckerder en is als de doot, ende niet onseeckerder, als de ure van dien, hebben daeromme met voor bedachten rade, ende ... consent uijt hennen eijgen vrijen wille, sonder persuatie van ijemanden (so sij verclaerden) gemaeckt, geordoneert, ende gesloten, soo sij doen mitsdesen, hen testament, leste ende uijttersten wille, inder forme, ende manieren hier naebeschreve volgende, ierstelijck henne zielen, nu ende soo wanneer, die uijt henne sterffelijcke lichaemen scheijden sullen de genade, ende barmhartigheijt van Godt Almachtig bevelende, ende henne doode lichaemen de gebruijckelijcke begraeffenisse, comende voorts tot de dipositie van henne tijdelijcke goederen, soo verclaerden sij testateuren, alvorens te revoceren, casseren, doot ende te niet te doen, alsulcke testamentaire dispositie, als sij testateuren op den achtsten december sestien hondert vierennegentigh, voor schepenen, ende Secretaris alhier hebben opge..., houdende t´selve voor nul, crachteloos, ende van on waerde ..., allen schijn, of t´selve noijt ende waere gepasseert, ende nu disponerende dien volgens ..., soo verclaerde de voorschreve testateuren uijt broeder ende susterlijcke liefde, ende affectie die sij malcanderen toe dragende sijn, d´een den anderen, de langstlevende henne beijde, te laten, ende te maken, vrij heer, ende meester ofte meesteresse van alle, ende gelijcke goederen die de eerst afflijvige vanden beijde eenighsints metten doot sal comen te ontruijmen, ende achter te laeten, soo roerende, als onroerende, actien, schulden, crediten hoedanigh die sijn, ofte genoemt cunnen werden, waer tusschen wien, ende op wat plaetsen gelegen, geene altoos uijtgescheijden, omme daer mede te doen, sijnen of haeren eijgen vrijen wille, t sij deselve te vercoopen, ..., sonder contradictie van ijmanden, ende naer doode vande langstlevende, is den wille vande testateuren, dat alle deselve henne na te laeten goederen sullen succederen ende devolveren op Laureijs Swagemaeckers, daer moeder af was Jenneke Laureijs Martens, henne neve, mits dat hij Swagemaeckers gehouden sal sijn, naer doode vande testateuren, uijt te keeren voor een legaet aen Maria Peter Hermen Mutsaerts, daer moeder aff is Willemke Laureijs Martens, henne nichte, eene wooninge bestaende in een kamer, met de gerechte helft vande aenstede, daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot int geheel vijf ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen, binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, los ende vrij, omme t selve haer leven lanck gedurende in tochte te blijven besitten, ende naer haere doot, dat t selve wederom sal succederen in vollen eijgendom, op den voors. Laureijs Swagemaeckers, ende bij voor afflijvicheijt vandien, aende desselfs naeste erffgenaemen, Item maecken, ende legateren sij testateuren noch aen Laureijs soone van Jan Laureijs Martens, eene somme van vijffentwintigh guldens eens sonder meer, omme de selve ter stont, naer doode vande langstlevenden uijt henne ... goederen genoten, ende geproffiteert te werden, in allent gene voorschreve de voornoemde testateuren malcanderen, ende naer doode vande langstlevende, den voors. Laureijs Swagemaeckers, als voors. staet. tot eenigen, ende universele erffgenaem sijn nominerende, ende instituerende mits desen, dit seijde, ende verclaerde sij testateuren te wesen hen testament, leste, ende uijterste wille, willende, ende wel expresselijck ... dat t´selve in alle sijne poincten sal werden achtervolgt, stadt grijpen, ende sijn volcomentlijck effect sorteren, ´t sij bij forme van testament, codicil, ofte andersints, soo t´selve best sal comen te ..., ende van waerden wesen, niettegenstaende alle ende eene ijgelijcke desolemnitijt naer rechten gerequireert, hier inne niet in waeren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costume, locale, ofte municipaele rechten ter contrarie, als allen deselve voor soo veel in hen is derogerende mitsdesen, aldus gedaen, ende gepasseert voor ende ten overstaen van Paulus Scholte, ende Govert Bles schepenen, die dese nevens de testateuren, ende mij gesworen alhier van den Secretaris hebben onderteeckent, den vierentwintighsten meij seventien hondert ende negen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832