Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8079-199v

Kennelijck sij eenen iegelijcken, alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Lambert Segers, ter eenre, ende Johan Schaepsmeerders, in huwelijck hebbende Anna Margriet Segers, ter andere sijde, dewelcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden mits desen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen comparanten met het overlijden van Adriaen Segers, ende Elisabeth Bogaerts henne ouders zaliger waren aengecomen inden voegen, forme ende manieren hiernaebeschreven volgende,

Overmits den welcken, soo is den voorschreven Lambert Zegers ten deele bevallen, ende sal den selven alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck eene halffe huijsinge, ende hoff, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier oost Jan Cornelis Janssen, zuijt Adriaen Kievits, west de straet, ende noort Anthonij van Rijsbergen, los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot een ende drie quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost ende noort de weduwe van Paulus de Beir, zuijt eenen ackerwegh, west de waterlaet, los ende vrij, Item noch een parceel ackerlants, groot twee lopensaet ofte daer ontrent, gelegen achter het Creijvent onder de Hasselt alhier, oost Peeter Embrecht Maes, zuijt Anthonij van Gils, west de weduwe van Peeter Goijaert Heerden, ende noort de straet, los ende vrij, eijndelijck noch een parceel soo moer als uijtgestecken putten, groot ander halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost de gemeene heij, zuijt de weduwe van Gerit Ketelaers, oost de langen dijck, ende noort Adriaen ..., los ende vrij,

Ende waertegens den voornoemden Johan Schaepsmeerders, nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlants, groot drie quartier loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe van Willem Daniels van Heijst, suijt de waterlaet, west Jan Cornelis Janssen ende noort de straet, los ende vrij, Item noch eene Schepene gelofte van t´sestigh gulden capitael, staende tot lasten van Anthonij van Reijsbergen, ende sal dit loth noch in vergelijckinge van cavelinge genieten vanden eersten condivident in desen, eene somme van twee hondert ende vijftigh gulden, die bijt passeeren deses sijn voldaen,

Voorts is tusschen de voorschreven parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprooken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaten, ende andere naebuerlijcke rechten, twelck d´een of d´ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den elffden december seventien hondert ende negen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832