Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8158-105r

Willem Jan Heerders woonende tot Tilburgh een bosje hout gewasch groot int geheel twee loopensse ofte soo groot ende cleijn t'selve tot Tilburgh voors. geleegen is ter plaetse genaamt aande Hasselt, neffens erve Maria Meerburgh oostwaarts aan d'eene zijde, ende neffens erve Peter Jan Heerders westwaarts aan d'ander zijde, streckende metten eenen eijnde zuijtwaarts van den H: Geest acker aldaar tot op erve Adriaan de Roij met den anderen eijnde noortwaarts hem aangecoomen mits doode ende afflijvigheijdt sijner ouders gelijck hij verclaarde, heeft hij mits desen wettelijck ende erffelijck vercocht Jan Sijmen Ariens mede woonende tot Tilburgh vanden selven cooper metten erffrecht van dien te hebben ende te besitten, ende heeft den voors. vercooper t'geene voors: is den cooper opgedraagen met helmelinge verthijdenisse met manieren inne dien gewoonlijck sijnde, geloovende op verbant van sijn persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende dat hij den cooper vant geene voors: altijt behoorelijke waarantschap sal doen, en allen commer, calangie, en aantael daar in weesende ofte comende den vercrijgere aff sal doen geheelijck, met conditie in deesen toegedaan dat den voors: coper vrij sal moogen wegen over t'aanleggende landt van Peeter Jan Heerders, getuigen waaren hier over scheepenen inne s'Hertogenbosche Matthias de Vlaamingh ende Francois van Blotenburgh, gegeven den twee en twintighsten november seventien hondert en negen, onderstont, in lib. Teffelen, en onder aan hinge twee zegels in groenne wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832