Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8186-258v

Goijaert Joost Heerden, cedit, aen Adriaen Peeters van Heijst, een parceel ackerlant, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaempt de Langhstraet aldaer, tussen de erffenisse oost Peeter Goijaert Heerden, suijt Anna Jan Maes, west Peeter Jan Heerden, ende noort den H: Geest Armen alhier, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den elffden april 1709.

Cooppen 145 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832