Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8186-261r

Jan Peeter Reijnen cedit aen Jan Janssen de Jongh aende Hasselt alhier, een parceel soo bos, als saeijlant groot twee ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, suijt Jan Goijaert Jan Anthonissen, west Dionijs van Beurden, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den vierentwintichsten april,

Cooppen 250 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832