Menu

Documenten

Document R-1709-14-8187-6r

Anthonij Janssen van Gils, als momboir, ende Adriaen Jan Adriaens, als toesiender over de vijf onmondige kinderen wijlen Adriaen Anthonis de Jonge, daer moeder aff is Seijke Anthonis van Gils, hier mede present, ende int volgende consenterende, de momboirs met consent ende decreet van de heeren schepenen alhier, in dato den vijfden augustij 1709 alhier gesien, ende gelesen, cedunt aen Adriaen Janssen van Heijst, een huijsken met den hof, groot drie quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Creijven onder de Hasselt alhier, oost de vercoopers in desen, zuijt en noort Anthonij van Gils, ende west de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum den acht en twintighsten augustij seventien hondert ende negen.

Cooppenn: et slagen 150 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832