Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1709-14-8187-6r

Cathalijn Adriaens den Ouden, cum tutore, voor twee derdepaerten, Adriaen Jan Adriaens, ende Adriaen van Heijst, momboir, ende toesiender, respective, over het een onmondigh kint wijlen Adriaen Anthonis den Ouden, daer moeder aff was Heijltie Cornelis de Gruijter, voor het resterende derde paert, de momboirs met consent, ende decreet vande heeren drossaert, ende schepenen alhier, op hen request verleent in dato den 13e deser alhier verthoont, cedunt aen Lambert Quirijnen van Riel, eene huijsinge, met de gronde, ende erffenisse van dien, daer aen liggende, ende daer toe behoorende groot vier en een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gestaen ende gelegen aent Creijvent onder de Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeene straet, zuijt de weduwe van Adriaen Anthonis de jonge, west Peeter Embrecht Maes, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen vier gulden, vijff stuijvers sjaers aende H: Geest Armen alhier, voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als voor (),

Cooppen et slagen 220 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832