Menu

Documenten

Document R-1710-115-52-22

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Arnold van Loon openbaer notaris bijden Ed: Rade van Brabant in sGravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende ende de getuijgen naegenaemt in eijgen persoon juffr. Clasina Smolders weduwe en testamentaire boedelhouster van zaliger Ego de Wits in sijn leven out schepen en out borgermeester alhier inwoondersse aende Kerck alhier mij notaris wel bekent gesont van lichaam gaende ende staende, haer verstant, memorie ende sinnen alomme wel machtich en volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de seeckerheijt des doots en donsekere ure van dien, heeft daeromme met voorbedachten raet, uijt haren eijgen vrijen wille gemaeckt geordonneert en geslooten, soo sij doet bij desen dit haer tegenwoordich testament lesten ende uijtersten wille in voegen ende manieren hier navolgende, eerstelijck hare ziele, nu ende soo wanneer die uijt haer sterffelijcke lichaem sal comen te scheijden de grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, en haer doot lichaem eerlijck ende christelijck begraven te worden.
Comende voorts totten dispositie van hare tijdelijcke goederen, soo verclaerde sij testatrice voor soo veel haer aengaet voor eerst te casseren doot en te niet te doen soodanigen testamente als sij met den voors: haer man zaliger voor mij notaris en getuigen opden 26 maij 1699 heeft gemaeckt ende gepasseert, ende alsnu op nieuws disponerende van hare tijdelijcke goederen haer bij Godt almachtich op dese aerde genadelijck verleent, soo verclaert sij testatrice voor eerst te approberen ratificeren goet ende van waerde te houden soodanige codicille en prelegaet daer jnne vermelt, als sij testatrice met haren voors: man zaliger voor mij notaris ende getuijgen alhier opden 6 junij ten behoeve van hare dochter Joanna de Wits heeft gemaeckt ende gepasseert, met allen tgeene daerjnne aende voornoemde hare dochter is gemaeckt, willende ende wel expresselijck begevende dat deselve hare dochter het volle effect van dien na doode vande testatrice volcomentlijck sal genieten ende proffiteren, sonder tegenseggen van ijmanden, de testatrice heeft aende H: Geest van Tilborg bij desen gelegateert de somme van vijftich gulden eens terstont na hare doot te genieten, voorts heeft sij testatrice alle hare verdere natelaetene goederen, soo haeff meublen als erffgoederen gereede ende uijtstaende penningen, gout silver gemunt ende ongemunt, schulden, actien, ende crediten, hoedanigh die sijn of genoemt cunnen worden, waer ende op wat plaetsen gelegen geen uijtgescheijden, ende die sij testatrice met hare doot eenichsints sal comen te ontruijmen en achter te laeten, gemaeckt ende gelaeten aen Johanna de Wits hare meerderjarige dochter voor d'een gerechte helfte, ende aende drije minderjarige kinderen van zaliger Maria de Wits oock hare dochter was, aen haer verweckt door zaliger dhr Johan Soffaerts ontfanger van des gemeentes middelen alhier was, voor dandere helfte, als deselve daerjnne ende int geval voors. is, tot hare eeninge ende universele erffgenamen nominerende ende met vollen wille van institutie bij desen instituerende, voorts heeft de testatrice hare voorn: dochter Joanna de Wits gestelt ende genomineert tot voogdesse over de drije minderjarige kinderen van zaliger d'heer Johan Soffaerts verweckt aende voors: Maria de Wits hare dochter was, met die speciaele machten authoriteijt om een ofte meer bequame persoonen ten allen tijde, en als haer gelieven sal, neffens haer, ofte alleen, te assumeren, oock omme die ofte andere persoonen soo in haer leven, als na hare doot in hare plaetse te mogen stellen ende surrogeren, soo haren raet gedragen sal, omme deselve kinderen met hare goederen te regeren ende administreren, soo dat behoort, sonder gehouden te wesen aen ijmande te ... staet ofte inventaris veel ... reckeningen ofte bewijs daer aff te doen aen d'heeren drossaert ende schepenen alhier als oppervoigden ofte eenige andere oppervoigden, als alle deselve behoudens hun respect ende eerwaerdicheijt daervan uijtsluijtende bij desen; Tgene voors: staet, verclaert sij testatrice te wesen haren testamente lesten ende uijterste wille, die sij begeert dat na hare doot, precies sal werden achtervolgt, staet grijpen, ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testamente solemneel codicille, gifte ter saecke des doots onder de levende oft andersints soo t'selve alderbest sal connen bestaen goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ... gelijcke solemniteijten na rechten ofte andersints gerequireert, hier jnne niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaeten, ordonantien locaele of municipaele rechten desen ter contrarie, Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten woonhuijse vande testatrice gestaen bij de Kerck ter presentie van Cornelis Moesten en Peter Adriaens van Spaendonck, beijde wonende alhier, als getuijgen hier toe ... ende geleden, die de minute deses ... op een zegel van ... de testatrice, ende mij notaris voornoemt, mede hebben onderteeckent, den vierentwintichsten september seventien hondert en thien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832