Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8079-206r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Maria Gerit Janssen, bejaerde dochter cum tutore, Guilliam Bogaerts, in huwelijck hebbende Anna Gerit Janssen, Piternel Hendrick Gerit Janssen, bejaerde dochter, geassisteert met Adriaen Adriaen Eeltiens, haeren oom als assistent in desen, Jan Laureijs Gerit Janssen, ende Cornelis Jan Colen, in huwelijck hebbende Jenneken Laureijs Gerit Janssen, beijde voor haer selven, ende alnoch haer ijeder int besonder fort ende sterck maeckende voor Gerart, ende Norbart Laureijs Gerit Janssen, mitsgaders voor Gerart Christiaen Coijen, in huwelijck hebbende Annamaria Laureijs Gerit Janssen, welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden, mitsdesen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande nabes. erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van Gerit Jan Anthonissen, ende Cornelia Denis Hendricx, henne ouders zaligers waren aengecomen ende dat in der voegen, forme ende manieren hiernaebes. volgende,

Overmits den welcke soo is Maria de dochter bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal deselve alsoo voor haer portie hebben behouden end erffelijck possideren, eerstelijck een parceel ackerlant, groot tien loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe van Peeter Goijaert Heerden, zuijt Jenneken Cornelis Creijers, west Adriaen Goijaert Jans, ende noort Hendrick Glavimans, los ende vrij, Item noch eenen beemt, groot vijf quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inden Dalem alhier oost Willem Segers, zuijt ..., west Jenneke Creijers, ende noort ..., los ende vrij,

Waer tegens den voors, Guilliam Bogaerts, nomine uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck possideren,eerstelijck een parceel weijlant, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Pieter Henssen, zuijt Jan ..., oost de weduwe van Ego Wits, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij uijtgenomen thien p: chijns sjaers aende Ed. Heer alhier, Item een parceel ackerlant, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Willem de Beer, zuijt Adriaen Goijaerden, west de gemeene straet, ende noort Anthonij van Gils, los ende vrij, Item een parceel ackerlant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de erffgenaemen van Jan van Gorp, zuijt Jenneken Creijers, west de straet, ende noort Adriaen Goijaerden, los ende vrij, Item een parceel weijelant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Jenneken Creijers, zuijt, west ende noort de straet, los ende vrij, Item noch eenen beemt, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost Adriaen Goijaerden, zuijt den Langendijck, west Piternel Hendrick Gerit Janssen, ende noort de gemeente, los ende vrij, eijntelijck noch de de gerechte helft gemeen ende onbedeelt, in eenen heijbodem, groot int geheel seven loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen inde Vosbergh alhier, oost de kinderen van Peeter van Woensel, zuijt de gemeente, west Gerit Maes, ende noort de gemeente, los ende vrij,

Waer tegens de voors. Pieternel Hendrick Gerit Janssen, cum tutore, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel ackerlants, groot seven ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Stadts Hoeven onder de Hasselt alhier, oost de weduwe van Jan Goijaerden, zuijt Wouter Beckers, oost de straet, ende noort Adriaen Goijaerden, los ende vrij, Item een parceel ackerlant, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier oost Adam van Heijst, zuijt de straet, west de weduwe van Willem van Spaendoncq, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, Item een parceel ackerlant, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Cornelis Adriaen Wagemaeckers, zuijt de straet, west de weduwe van Hermen van Heijst, ende noort de weduwe Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, eijndelijck noch eenen beemt, groot twee lopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost Guilliam Bogaerts, zuijt den Langendijck, west Adriaen Momboirs, ende noort de gemeente, alhier, los ende vrij,

Ende waer tegens, den voornoemden Jan Laureijs Gerit Janssen, ende Cornelis Jan Colen, nomin uxoris, ende voorts in henne voors. qualiteijt, bij blinde lotinge ten deele bevallen sijn ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijs, schuer, ende schop, met de aenstede daer aen leggende, ende daer toe behorende, groot samen vijff ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost, ende zuijt de weduwe van Hermen van Heijst, west Jan Goijaert Jans, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver, twaelff penningen chijns sjaers aenden ed: Heer alhier, Item noch een parceel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de kinderen van Jan Claessen de Cocq, zuijt Adam van Heijst, west de gemeene straet, ende noort Jan Adriaen Smolders, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwe, waterlaeten, etc. ende andere naebuerlijcke rechten, twelck d'een of d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum de negentienden februarij seventien hondert ende tien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832