Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8079-224r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken als dat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Peeter Hermons van Heijst, Bartholomeus Momboirs, als man ende momboir van Claesken Hermons van Heijst, Andries Janssen vanden Megdenbergh, in huwelijck hebbende Jenneke Hermons van Heijst, Jan Goijaert Wagemaeckers, in huwelijck hebbende, Digna Hermons van Heijst, Dionijs Janssen van Gorp, in huwelijck hebbende Cornelia Hermons van Heijst, ende Maria Hermons van Heijst cum tutore als moeder ende voogdesse over haere vijff minderjarige kinderen, daer vader aff was Gerit Cornelis Verschueren, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden mits desen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschr. erffgoederen, hen comparanten met het overleijden, van Hermon Peeters van Heijst ende Maria Denis de Beir, henne ouders zaliger waren aengecomen, ende dat inde voegen, forme ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits den welcken, soo is den voornoemden Peeter den soon, te deele bevallen, ende sal den selven alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een kamer scheijdende op den graet van de schouw, met den hoff, aende oosten cant, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen, ende gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort de gemeente, zuijt Denis Hoirvoorts, west Jan Goijaert Wagemaeckers, los ende vrij, Item een parceel ackerlant, groot ander halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Pieternel Swagemaeckers, zuijt de straet, west Jenneke Cornelis Creijers, ende noort Maria Gerit Janssen, los ende vrij, Item noch een parceeltje ackerlant groot vijff quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de weduwe van Jan Willems de Beir, zuijt, west ende noort de gemeente, los ende vrij,

Waer tegens Bartholomeus Momboirs, nomine uxoris, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een kamer ende kelder scheijdende op den graet vande schouw, met de gerechte helft van een parceel weijlant, aenden westencant, groot int geheel anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort het naer volgende parceel, zuijt de straet, ende west Peeter van Woensel, los ende vrij, Item noch een parceel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Andries vanden Megdenbergh, zuijt ende west de waterlaet, ende noort Cornelis Beris, los ende vrij,

Waer tegens Andries Janssen vanden Megdenbergh, nomine uxoris, ten deelen bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eene wooninge bestaende in een keucken, achterhuijs ende schuer, met de gerechte helft van een parceel weijlant, aen den noorden cant, groot int geheel anderhalf loopensaet, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Laureijs van den Broeck, suijt de straet, west ende noort Bartholomeus Momboirs, los ende vrij, Item een parceeltje ackerlant, groot vijff quartier loopensaet, gelegen als voor, oost ende zuijt de weduwe Jan Laureijs Colen, west Bartholomeus Momboirs, ende noort Cornelis Beris, los ende vrij, eijndelijck noch eenen beemt, groot ses loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen in Jacobshoeck alhier oost Michiel van Oeckel, zuijt den gemeenen dijck, west ... ende noort Jan de Cocq, los ende vrij,

Waer tegens Jan Goijaert Wagemaeckers, nomine uxoris, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eene halve huijsinge bestaende in een keucken ende achterhuijs met de aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot samen twee ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter van Heijst, zuijt Denis Hoirvoorts, west Jan Smulders, ende noort de weduwe Laureijs Wagemaeckers, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers, acht penningen chijns sjaers in drie roepen aenden Ed. heer alhier,

Waer tegens Dionijs Janssen van Gorp, nomine uxoris, ten deele bevallen is, ende sal den selve alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel soo saeij als weijlant, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost ende zuijt Martinus Brocken, west Cornelis Maes, ende noort de weduwe van Niclaes van Gorp, los ende vrij, Item een parceeltje ackerlant groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de weduwe van Gerart ..., zuijt de weduwe Jan Cornelis Colen, west ende noort de kinderen van Peeter Nouwens, os ende vrij, eijndelijck noch eenen heijbodem, groot vijff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen in de Voschbergh alhier, oost de kinderen van Peeter van Woensel, zuijt ende noort de gemeente ende west Guilliam Bogaers, los ende vrij,

Ende waer tegens Maria Hermons van Heijst, in hare voors. qualitijt, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant, genaemt het Hoogh loopensaet, groot vijff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Elias Brock, zuijt ende west Willem Staeckenborgh, ende noort Joost Momboirs, los ende vrij, Item noch eenen heijbodem, genaemt den Galghhoeck , groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen onder Venloon ontrent de Galgh aldaer, belast met twee ... chijns sjaers aenden Ed. Heer aldaer,

Voorts is tusschen de voors parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, waterlaeten, etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den derden october seventien hondert ende tien.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832