Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8079-233r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, alsdat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheit van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Francis Jan Lamberden, in huwelijck hebbende Hendrina Bastiaen de Beir, Hendrick Anthonij Verhoeven, in huwelijck hebbende Elisabeth Bastiaen de Beir, Adam van Heijst, als man, ende momboir van Geertruijdt Bastiaen de Beir, ende Norbart Peeters de Beir, in huwelijck hebbende Adriaentien Janssen van Beurden, daer moeder aff is de voorn: Geertruijdt Bastiaen de Beir, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden, mitsdesen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van Bastiaen de Beir, ende Anneken Hendrick Leijten, henne ouders, grootvader ende grootmoeder respective waren aengecomen, inder voegen, forme ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker, soo is den voors. Francis Jan Lamberden, nomine uxoris bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een huijs, schuer, ende aenstede groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen, ende gelegen aen de Hoeven alhier, aldaer oost de straet, zuijt Jan Janssen de Jongh, west de erffgenamen van juffrouw Lus, ende noort Jan Leijten, los ende vrij, uijtgenomen twee gulden, tien stuijvers, sjaers aende heer rentmeester Slingelant, Item een parceel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Cornelis Adriaen Claessen, zuijt de waterlaet, west Willem Segers, ende noort Adriaen Eeltiens, los ende vrij, eijndelijck noch een parceel ackerlant, groot seven quartier loopensaet, gelegen als voor, oost den Ed: Heer alhier, zuijt Nicolaes Vermeer, west Hendrick vanden Megdenbergh, ende noort Laureijs van Heijst, los ende vrij,

Waer tegens Hendrick Anthonij Verhoeven, nomine uxoris, bij blinde lotinge te deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant groot drie ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeven alhier, oost Aert Vermeer, zuijt den eersten condivident in desen, west Norbart de Beir, ende noort de weduwe Willem van Spaendoncq, los ende vrij, Item noch een parceel ackerlant, groot drie ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost den Ed: Heer alhier, zuijt Laureijs van Heijst, west Jan Janssen de Jongh, ende noort Norbart de Beir, los ende vrij,

Ende waertegens Adam van Heijst, nomine uxoris, sijn vrouwe leven lanck ter tochte, ende Norbart Peeters de Beir, nomine uxoris, naer doode van sijne vrouwe moeder ten erffregte, bij blinde lotinge ten deele bevallen sijn, ende sullen alsoo voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven bezitten, eerstelijck een parceel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aen de Hoeven alhier, oost Hendrick Verhoeven, zuijt Cornelis Adriaen Claes, west ..., ende noort de straet, los ende vrij, Item een huijs, met de aenstede, groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen, ende gelegen als voor, oost Adam van Heijst, zuijt Cornelis Adriaen Claes, west de straet, ende noort Hendrick Verhoeven, los ende vrij, uijtgenomen eene erffrente van twee hondert gulden capitael, aent Groot Gasthuijs tot s'Bosch, waervan den interest jaerlijcx betaelt wort met tien gulden, Item eenen gulden, acht stuijvers acht penningen sjaers aende Heijlige Geest Armen alhier, Item elff stuijvers, vier penningen sjaers aende heer rentmeester Slingelandt, ende noch twee stuijvers chijns, sjaers aenden Ed: Heer alhier, eijndelijck noch een parceel ackerlant, groot seven quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Gerit van den Dries, zuijt Hendrick Verhoeven, west Jan Cornelis de Jongh, ende noort Laureijs van Heijst, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwe, waterlaten, etc, ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., Actum den sestienden december seventien hondert, ende tien.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832