Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8187-25v

Adriaen, ende Jan Peeters van Heijst, cedunt aen Cornelis Hendrick Brouwers, eene halve huijsinge, ende schop, met den hoff, groot tien a 12 roeden, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de weduwe Peeter vande Loo, zuijd Wouter de Beer, west Cornelis Maes, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, Item noch een ... erve tot hoff, groot elff roeden offte daer ontrent, gelegen als voor, oost de weduwe van Peeter vande Loo, zuijt de kinderen van Peeter Nouwens, west Hendrick vande Loo, ende noort de H: Geest Armen, los ende vrij, uijtgenomen vijftien stuijvers, twaelff penningen aen Thomas ... tot s'Bosch, voorts wegen, stegen, etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den tweentwintighsten januarij seventien hondert, ende thien.

Coopp: 180 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832