Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8187-27r

Nicolaes Anthonissen, cedit aen Johan Schalcken, een halff huijs, bestaende in een keucken ende kamer met den hoff, ende de gerechtigheijt vant voor hooft, groot samen drie quartier loopensaet, ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gestaen, ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Niclaes Aelberts van Namen, zuijt de gemeene straet, west de kinderen van Peeter Nouwens, ende noort Peeter Gijsbert vande Loo, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den sesden februarij seventhien hondert ende tien,

Cooppen: 200 gulden, hierop betaelt hondert gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832