Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8187-41r

Jan Adriaen van Beurden, cedit aen Allegonda Adriaen van Beurden, een parceel ackerlant groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost, zuijt, ende noort eenen gemeenen voet padt, ende west Peeter Hosemans, los ende vrij, Item noch een parceel soo saeij als weijlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aent Laer alhier, oost de kinderen van Peeter van Gils, zuijt de waterlaet, west Hendrick ..., ende noort de weduwe van Adriaen Winnincx, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, waterlaeten etc. en heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum als voor.

Cooppen: 100 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832