Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1710-14-8187-63r

Jan Cornelis Teurlincx, cedit aen Matthijs Maes, eene halve huijsinge, ende halff schop, met de hoff, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost, ende west Peeter Embrecht Maes, zuijt Jan Mutsaerts, ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra (den veertienden october seventien hondert ende tien),

Coopp: 130 gulden voldaen.

Matthijs Maes, cedit aen Jan Cornelis Teurlincx een half huijs, schop, ende hoff, groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, zuijt Stoffel Leemans, west Jan Deckers, ende noort eenen erffwegh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., en heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., pro ut in forma, actum als boven (den veertienden october seventien hondert ende tien),

Coopp: 250 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832