Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1711-14-8079-244r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, als dat op huijden data deses, voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt sijn gecomen ende gecompareert, Jan Jan Mutsaerts, in huwelijck hebbende Laureijsken Jan Leemans, ende Jan Cornelis Teurlincx, in huwelijck hebbende Willemijn Jan Leemans, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden bij desen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen comparanten, met het overlijden van Jan Willem Lemans, ende Josijn van Buel, henne ouders zaliger waren aengecomen, inder voegen, forme, ende manieren hiernaebeschreven volgende,

Overmits der welcker, soo is den vs. Jan Jan Mutsaerts, nomine uxoris, te deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een halff huijs, ende halff schop, met den hoff groot tweentwintigh, ende een halff roeden ofte daer ontrent, gestaen, ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Matthijs van Gils, zuijt ende west Peeter Emmen, ende noort denselven Peeter Emmen, los ende vrij,

Ende waer tegens, den vs. Jan Cornelis Teurlincx, nomine uixoris, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, eene somme van vijffentwintigh gulden vanden eersten condivident in desen, die bijt passeren deses sijn voldaen,

Voorts is tusschen de vs. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedoogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schouwe waterlaeten etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negentienden meert seventien hondert ende elff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832