Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1711-14-8079-255v

Kennelijck sij eenen ijgelijck als dat op huijden dato deses voorn, sijn gecomen ende gecompareert Laureijs, Jan, Cornelis, ende Maria Adriaen Swagemakers dewelcke hebben bekent ende beleden bekenne ende beleijden mits desen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge vande nabeschreve erfgoederen hen condividenten mits het overlijden van Adriaen Swagemakers ende Jenneke Laureijs Martens henne ouders saligers is aengecomen ende dat inder voegen forme ende manieren hier na beschreven volgende,

Overmits soo is Laureijs Swagemakers ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijn portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een parceel ackerlandt groot vijf loopensaeten ofte etc. gelegen aende Hasselt aldaer oost de kinderen Peter Nouwens cum suis, suijdt Guillam Bogaerts, west de straat, ende noort Guillam Bogers, los ende vrij,

Waartegens Jan ende Maria Swagemakers ten deele bevallen is ende sullen alsoo etc. eerstelijck een huijs ende aenstede groot drie ende een halff loopensaet ofte etc. gestaen ende gelegen als voor oost Maria Gerit Swagemakers, suijdt de straet, west Peter Hoosemans en noort Maria Gerit Swagemakers, los ende vrij, Item eenen moerbeempt groot vier loopensaet ofte etc. gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier oost Jan de Jongh, suijdt Guillam Bogers, west den Langendijck en noort de gemeente, los ende vrij,

Ende waertegens Cornelis Swagemakers ten deele bevallen is ende sal etc. een parceel ackerlandt groot vijf quartier loopensaet ofte etc. gelegen aende Hasselt aldaar oost ende suijdt de weduwe Hendrick Swagemakers, west de straet ende noort Jan Goijaert Swagemakers, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. actum den vijfthienden december seventhien hondert elf.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832