Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1712-115-63-110

Compareerde voor mij Cornelis Cloostermans, als notaris openbaer bij den Ed: Mo: Raede van Brabant, in s'Gravenhage geadmitteert, binnen Tilborgh residerende ende de getuijgen naergenoemt in eijgener persoone d'eerbaere Dingena weduwe wijlen Hendrick Jans van Beurden, woonende alhier aende Hasselt, diewelcke om goede consideratien, mitsdesen geconstitueert ende volmagtigh gemaect heeft, den d'eersamen Willem Jans vanden Baeckertant inwoonder van Goirle ende toesiender vande naergenoemde onmondigen specialijck omme opden naeme ende van wegen de constituante te doen wettelijcke reeckeninge vanden ontfangh ende uijtgave, die haere voorn: man als momboir over de onmondige kint, ende nog in leven sijnde innocente dogter wijlen Gerit Jans van Beurden ende Digna Joris Joosten saliger, eenigsints gehadt ende gedaen heeft, tsedert anno 1696, volgens de schriften, tot dien eijnde, bereijts overgegeven dienvolgens wegens de constituante die reeckeningen aen heeren drossaert ende schepenen alhier, als oppervoogden, te presenteren ende sluiten schriftelijck soo des vereischt wordt, sulcx dienaengaende alles te doen dat de constituante als weduwe vande gewesene momboir voornt., alomme present, selfs soude connen of mogen doen informa. Wijders ingeval bij het sloth van dien bevonden mogt worden, meer uijtgegeven, als ontfangen te wesen, dat haer dienvolgens te goede soude comen tot laste vande voors innocente dogter; soo verclaerde de constituante in desen, nu voor als dat, het selve absolute te remitteren ende dien innocente van soodanig sloth te quiteren mitsdesen, sonder het selve naermaels oit te sullen eijsschen maer houden voor voldaen, om sonderlinge redenen ende uijt merckelijcke consideratien haer constituante daer toe bewegende soo sij seijde. Uijtgesondert den salaris van die vs reeckeningen ende tgevolg van dien in toecomende bij die geconstitueerde te verschieten ende betalen, twelcke de selven naermaels can repeteren geloovende sij constituante, dat uijt kragte deser, bij den geconstitueerde sal worden gedaen ende verrigt, mitsgaders het vs ten opsigte vande innocente dochter concernerende het gemelte sloth vande te doene reeckeningen in toecomende respective te sullen houden ende doen houden voor goet, bondig ende van waerden: als oock mede de vs remissie, quiteringe ende voldoeninge in cas gemelt, naermaels te sullen naercomen ende achtervolgen, sonder tegenseggen, onder verbant ende subjectie, als naer regte alles soo sij constituante in desen verclaerden ende dat den toesiender, geconstitueerde in desen het wel doen vande gem. reeckeningen voor soo veel hem mogelijck is, volcomentlijck toebetrouwt, soo sij mede seijde! Alles sonder fraude.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh voors. ter presentie van Peeter Peters de Roij, ende Gerardus Cloostermans beijde mede woonende aldaer als getuijgen, hiertoe versogt, die de minute deser principael (geschreven op vereijst zegel papier) benevens de constituante ende mij notaris voornt. mede behoorlijck onderteijckent hebben den 28 maijus anno eenduijsent seven hondert twaelf.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832