Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8079-262v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato dezes, voor de Heeren schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle, ondergenoemte sijn gecomen ende gecompareert Jan Peter Sijmons, Jan Adriaen Momboirs als in huwelijck hebbende Adriaantje Peter Sijmons en Jan Heerdens als in huwelijck hebbende Helena Peter Sijmons dewelcke bekenden met den anderen aengegaen ende gemaekt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erfgoederen hun comparanten mits het overlijden van Peter Jan Sijmons ende Anneke Gerrit Willems van Amelsvoort henne ouders saligers bennen aangecomen ende dat in manieren hier naer beschreve volgende eerstelijck soo is den voorschreve Jan Peter Sijmons bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor zijne portie hebben behouden ende inne vollen eijgendom possideeren eerstelijck een camer inne seeckere huijsinge aen den noorden kant met vierenveertigh roeijen hoff daeraen gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier aldaer oost Jan de Jongh, suijdt denselve, west Jan van Amelsvoort ende noort de straet los en vrij, item een parceel ackerlant groot een en drie quart loopensaet ofte etc. gelegen als voor, oost de gemeene weght, suijdt Jan de Jongh, west Jan Adriaen Momboirs, ende noorden Jan de Jongh, los en vrij, item noch eenen acker groot drie Loopensaet ofte etc. gelegen als voorn, oost Jan van Amelsvoort, suijdt eenen gemenen weght, west Aert Vermeer en noort Marten Wijssen, item de helft in een parceel beemden groot int geheel ses loopensaet ofte etc. gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier aldaer tussen erffenisse oost en west Adam van Heijst, suijdt Jan de Cocq en noort deselve los ende vrij, item de helft gemeen ende onbedeelt in ses loopesaeten soo moer als uijtgesteken putten gelegen inden Dalem alhier aldaar oost de Dalemse Stoep, suijt Aert Vermeer, west de Landtscheijdinge ende noort Adriaen Snellen los ende vrijende daerenboven noch eene somme van thien guldens eens in vergelijckinge van cavelinge vandn derden condivident ende sij geweten dat den condivident in dezen mede mede in vergelijcke van cavelinge tot sijner laste neemt eene schepene gelofte van hondert gulden capitael ten behoeve van ... Dirck Otterinck en te laste van de gelijcke goederen staende met den intrest daer van int toekomende te verschijnen,

Waer tegens Jan Adriaen Momboirs no uxoris bij blinde lootinge ten deele bevallen is ende sal alsoo etc. eerstelijck een camer aenden oostenkant in seeckere huijsinge met vier roeijen landt daer aen ende gerechtigheijt en gebruick vanden puth gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier aldaar oost tussen erffenisse van Jan Gerits Veramelvoort, suijt den derden condivident, west den selven en noort de gemeene straet los ende vrij en sij geweten dat mede sal hebben het gebruick vanden oven inde voorschreve huijsinge staende en sal gehouden sijn het dack te onderhouden tot aende graat van de schouw ende sal den wegh met den derden condivident gemeen gebruickt worden te weten tot aenden puth soo ende gelijck den selven tegenwoordigh is afgepaelt, item noch twee parceeltjens soo hoff als ackerlant groot samen vier ende drie quartier loopensaet ofte etc. waer tussen beyde eenen miswegh is loopende gelegen als voor aldaar oost tussen erffenisse Willem de Beer, suijdt den derden condivident, west Jan Willem Gielen ende noort den derden condivident los ende vrij, item een derde part onbedeelt in een parceel ackerlant groot int geheel vier loopensaeten gelegen als voor, aldaer oost Niclaas Matthijs Crijers, suijt Jan de Cocq, west de gemeene weght ende noorden Adriaen Embregt Maes los ende vrij, item de helft onbedeelt in een parceel soo moer als uijtgesteken putten groot int geheel ses loopensaet ofte etc. waar inden eersten condivident de wederhelft is competerende gelegen inden Dalem alhier aldaar oost de Dalemse Stoep, suijt Aert Vermeer, west de Landtscheijdinge ende noort Adriaen Snellen los ende vrij, item noch de helft in een parceel beemd onbedeelt groot int geheel twaalf loopensaeten gelegen onder Gilse aldaar oost Jan Claes Conincx, suijt den Vlaessen Dijck, west Domine Hamersteen ende noort de Leij los ende vrij ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge tot sijnen laste hebben ende behouden eene somme van hondert gulden capitael sijnde oock eene schepene gelofte ten behoeve van ... Dirck Otterinck en ten laste van deze gelijcke goederen staende met den intrest int toecomende te verschijnen,

Ende waer tegens Jan Willem Heerdens no uxoris bij blinde lootinge ten deele bevallen is ende sal alsoo etc. eerstelijck een keucken ende achterhuijs aenden suijdenkant van de huijsinge waar van den tweeden condivident hier voorens de camer aenden noordenkant soo gelijckt t'selve tegenwoordigh gebruickt wort ten deele bevallen is met twee loopensaet lant daer aen gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier aldaer tussen erffenisse oost de straet, suijt Jan Adriaen Momboirs, west deselve ende noort Willem de Beer los ende vrij uijtgenomen twee stuijvers chijns sjaars aende Ed. Heer alhier, item noch seven ende een halve stuijver reductie chijns sjaers aenden Heer Rentmeester Slingelandt, item noch eenen acker groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen aende Hasselt alhier, oost Willem de Beer, suijdt Jan Adriaen Momboirs, west Jan Peter Sijmons ende noort Marten Laureijsen los ende vrij en sal dit loth in vergelijcking van cavelinge moeten uijtkereen aenden eerste condivident de somme van tien gulden eens te betalen binnen een jaar sonder intrest,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck geconditionneert, ende ondersproocken dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen etc. en specialijck dat den tweeden enden derden condivident sijne aansteen mogen wegen ... te blijcken ende te drogen ter minste schade van den derden condivident en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma actum den veerthienden juni, seventienhondert twaalf.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832