Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8079-268v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat voor etc. sijn gecomen ende gecompareert Aert, Peter, en Dingeman Hendricks van Eeten, dewelcke bekenden met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge vande nabeschreve erfgoedeen metter doot ontruijmt ende aghtergelaeten, door Hendrick Cornelis van Eeten ende Elisabeth Aert Vermeer hen ouders saligers

Overmits der welcker soo is Aert Hendrick van Eeten bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideeren Eerstelijck eene camer kelder en opcamer aenden noorden kant inne sekere huijsinge gestaen aende Hoeve alhier met een derde part in den hoff aenden oosten kant int geheel groot een en een half loopensaet waervan den derden condivident het resterende deel der huijsinge aenden suijden kant ende twee derde parten in den hoff aenden westen kant ten deele bevallen is, aldaar oost tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Michielse de jonge, west den derden condivident zuijt den tweeden condivident, en noort de straet, belast met drie penningen chijns s'jaers aenden Ed. heer alhier, Item een parceel ackerlant groot twee ende een half loopensaet ofte etc. gelegen aende Hoeven aldaer oost suit en west Goijaert Smittens en noort de weduwe Cornelis Michielse de jonge ende noch een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor aldaar oost Matthijs van Gorp suijt Willem Peter Leenhouwers west Peter van Eeten, en noord de straet los ende vrij

Waer tegens Peter Hendrick van Eeten bij blinde lootinge te deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideeren, Eerstelijck een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen aende Hoeven alhier, aldaar oost den ackerwegh, zuijt Cornelis van Gorp west eenen waterlaet, ende noort den eersten condivident, los en vrij, Item een parceel soo moer als uijtgesteecken putten groot twee loopensaet oft etc. gelegen aenden Langendijck ter plaatse genaemt het Sprock aldaar oost de Leij, suijt Matthijs de Roij, west de Landtscheijdinge ende noort de erfgenamen van Willem Emmen los ende vrij, ende sal dit lot in vergelijckinge van cavelinge moeten genieten vanden derden condivident eene somme van hondert seven gulden thien stuijvers stuijvers te betalen binnen dit loopende jaer ofte andersints te betalen intrest tegens vier per cento s'jaers pro rato ende naer advenants des tijts

Ende waer tegens Dingeman Hendricks van Eeten ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideeren eene keuken stal en schuer aenden suijden kant inde huijsinge den eersten condivident het andere aende noorden kant ten deele bevallen en een schop ten westen vande huijsinge met twee derde parten inden hoff groot int geheel een ende een half loopensaet ofte etc. aldaer oost den eersten condivident suijt ... west de gemeente ende noort den eerste condivident los ende vrij, Item een parceel ackerlant groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt de Polder aldaer oost de erfgenamen van Abraham Chortes, suijt Adriaen Jan Mutsaerts, west eenen miswegh, ende noort Aert Cornelis Aertse Vermeer, los ende vrij, ende noch een parceel moerbeemde groot twee ende een half loopensaet ofte etc. gelegen onder Gils genaemt de Bloexkens, oost Peter Daams, suijt ..., west B: Heijcants, ende noort ...., los ende vrij, en sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge moeten uijtkeeren aende tweeden condivident hondert seven gulden thien stuijvers te betalen binnen dezer loopende jare, ofte anders ten intrest tegens vier pro cento
s'jaers

Voorts is etc. ende hebben op etc. gelovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den eenendartighsten october seventhien hondert twaelf.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832