Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-139r

Alsoo geschapen stont proces ofte disputen te ontstaen tusschen Michieltje Marcelis van Vught weduwe wijlen Wouter Cornelis de Beer ter eenre Niclaes Aelberts van Namen als momboir ende Wouter Vrients toesiender over t'een onmondigh kint wijlen Wouter Cornelis de Beer, daer moeder van was Catalijn de Cocq ter andere sijde, n'opende de meuble goederen die sij Michieltje Marcelis van Vught met Wouter Cornelis de Beer haren nu overleden man gemeen te besitten plagh, ende alsoo deselve geringh sijn ende haer weduwe ofte den onmondigen voornoemt buijten de costen dien aengaende te houden soo sijn de voorschreve parthijen op huijden dato deses voor schepenen ondergenoemt gecomen ende gecompareert de welcke verclaerde met den anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben soo sij doen mits dezen dit naarvolgende accoort contract ende transactie inder voegen hier naerbeschreve volgende te weten dat sij weduwe voornoemt bij forme van uijtcoop belooft aende momboirs van't voorschreve kint ten behoeve van dien te betalen en uijt te keeren eene somme van dartigh guldens eens die bijt passeeren deses sijn voldaen ende daer en boven bij haer te betalen alle de lastige schulden des boedels geen uijtgesondert gelijck sij weduwe t'selve mede aenneemt mits dezen ende den onmondigen daer van geheel en al te indemneeren waer voorens de voornoemde weduwe sal behouden en in eijgendom possideren alle de meuble goederen geen van dien uijtgesondert waer mede sij comparanten verclaerden over ende weder contentment te nemen sonder d'een tot des anders last eenige pretentie meer te hebben ofte te behouden renunutieerende derhalve dien aengaende op alle exceptien relivementen beneficien ofte verweeren die welcke d'een of d'ander naermaels soude cunnen ofte mogen ter stade comen, ende in sonderheijt de reghten dicterende dat generale sonder voorgaende speciaele renuntiatie van geenen waerde sij tot preciese naarcominge van t'geene voorschreve is verbinden parthijen comparanten hen ende hennen persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert actum den vierden april seventhien hondert twaelf.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832