Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1712-14-8187-142

De Heer Mattheus Nieukerck president schepen alhier, als gesubstitueerde van Jonckheer Ludovicus Manriquez schouteth vanden Lande vrijheijt en vooghdije van Heijst, als volmachtighden vanden Edelen Hooghgeboren Heere Charles Hubert Augustijn Graeve van Grobbendoncq, Baron van Wesemael, Heere des Landts ende Stede van Durbij, vande voorschreve vrijheijt en vooghdije van Heijst, Erfmarschalck van Brabant, Luijtenant Generael etc. volgens de onwederroepelijcke procuratie daer van sijnde voor deze notaris Andreas Sire en getuijgen binnen de stadt Mechelen op den elfden meij seventhien hondert elf gepasseert inhoudende clausulen van substitutie volgens de acte van substitutie daer van sijnde voorden notaris Arnold van Loon en seecker getuijgen alhier in dato drieentwintighsten augustij seventhien hondert elf gepasseert alhier verthoont ende voorgelesen, dewelcke uijt cracht ende macht hem daar bij soo blijckende was gegeven heeft wettelijck ende erffelijck opgedragen en overgegeven aen sijne Hoogheijt den doorluchtigen Heere Prince Willem Landtgraeve tot Hessen, Vorst tot Hastveldt?, Graef tot Catzen Ellenbogen Diets Ziegenhain Nidda en Schaumbourg, etc. Luijtenant Generael vande Cavallerije ten dienste deser Lande, inden eersten eene hoeve bestaende in huijsinge, schuer schaepskoij schop met de erffenisse saeij en weijlanden daeraen liggende en daer toe behoorende groot veertigh loopensaeten ofte etc. gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt recht tegenover het Casteel, aldaer tussen erffenissen oost, west en zuijdt de gemeene straeten ende noort Ivo Adriaens vande Silver waer tusschen beijde de dreef is loopende, Noch een stede bestaande in huijsinge schuere en schop met de aenstede daeraen liggende en daer toe behoorende in saeij en weijlanden groot twaelf loopensaet ofte etc. oock recht tegen over het Casteel gelegen aldaer tusschen erfenisse oost Ivo Adriaens vande Silver west de gemeene straet, zuijt de weijen vande voorenstaende Hoeven ende noort de navolgende stede noch een stede daer bij gelegen bestaende in huijsinge schuere en schop met de aenstede daer aenliggende en daer toebehoorende groot twaelf loopensaeten gelegen als voor aldaer tusschen erffenisse oost het schaerbos, west de gemeene straet, zuijdt de voorenstaende stede ende noort Jan Jan Somers met sijne consorten, noch een schaerbossche en andere velden met opgaende boomen gelegen als voor achter de vooren staende drije hoeven groot seven en dartigh loopensaet ofte etc. aldaar tusschen erffenissen oost de kinderen en erfgenamen van Marinus de Wolf, west de voorenstaende drije hoeven, zuijt de straet, noort op een spie uijtloopende de hoeve genaemt het Pijlijser bestaende in huijs schuer en schaepskoij en schop met de aensteden en erffenissen daer aenliggende ende daer toebehorende groot tweeenveertigh loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen aende Hoeven aldaar tusschen erffenissen oost en noort Adriaen Jan Mutsaerts, zuijdt den acker naestvolgende ende west Gerit vanden Dries cum suis, eenen acker groot vijf loopensaet gelegen als voor achter de voorschreve hoef aldaer tusschen erffenisse oost Adriaen Jan Mutsaerts, west Nicolaes Cornelis Vermeer, suijt Adriaen Peter Leijten en noort de voorschreve hoeve, noch eenen acker groot vijf loopensaet gelegen in de Schijf aldaer tusschen erffenisse oost Daniel Jan Moonen, west Peter van Dorst, zuijt Joost Peter Leenhouwers, noort de Heeren Conventualen van Tongerloo, een acker genaemt Scheurenacker gelegen aende Velthoven groot vier loopensaet ofte etc. aldaer oost Jan Baesten, west ..., zuijdt Willem Peter Mutsaerts en noort Huijbert Goossen Brenders, de oude hoef sijnde een parceel soo saeij als weijlandt groot vijf loopensaet ofte etc. gelegen als voor oost den Heere van Tilborgh, west de gemeene straet, zuijdt Ivo Adriaens vande Silver, noort Huijbert Goossen Brenders, Den Paelsbergh groot twee ende een half loopensaet gelegen aende Hasselt, oost den Cleijnen Paelsacker, west Ivo Adriaens vande Silver, zuijt de gemeene straet, noort den Grooten Paelsacker, een weijde groot twee ende een half loopensaet gelegen als voor aldaer oost sHeeren Bossche, west Cornelis Corstiaen Smittens, zuijdt de weduwe en kinderen wijlen Nicolaes van Gorp, noort de gemeene straet, noch een weijde groot vijf loopensaet gelegen aen het H. Geest stedeke aldaer oost de gemeene straet, west, zuijdt ende noort den Heere van Tilborgh, noch twee weijkens groot samen een ende een half loopensaet gelegen als voor aldaer oost en zuijdt den Heere van Tilborgh, west Hermanus de Roij, noort de weduwe Adriaen Somers, een parceel ackerlandt genaemt den Paelsacker groot vijf loopensaet gelegen bijt Casteel aldaar oost Willem Jan Smarien, west den Heere van Tilborgh, zuijdt Huijbert Maes en noort de kinderen Thomas Wittebol, den Cleijnen Paelsbergh gelegen als voor groot drie loopensaet aldaer oost den Grooten Paelsacker, west de gemeene straet, zuijdt de weijde van de Heeren van Tilborgh, noort Anthonij Wittebol, getrout met de weduwe Jan Cornelis Baesten, een parceel weijlandts gekomen van Soffaerts groot twee ende een half loopensaet gelegen inde Goirkens Weijden aldaer oost ende west den Heere van Tilborgh, zuijdt Willem Peter Mutsaerts, en noort Ivo vande Silver, een parceel ackerlant genaemt de Veeghtes groot ses ende een half loopensaet gelegen aende Velthoven aldaar oost Bartholomeus Heijcandts ende dochter Geraert Heestermans, zuijt de gemeene straet, west Anthonij Wittebol en noort Bartholomeus Heijcandts voorn, belast met een mud rogh s'jaers in een meerdere pacht, een ende een half mud rogh s'jaers aen d'Heeren Zamuel Kuchenius Doctor tot s Bosch te betalen, ende aenden H. Geest van Tilborgh te betalen jaerlijcks eenen gulden darthien stuijvers ach penningen voor de reduxie rogge in een meerdere pacht van twintigh loopen reduxie de Velden en Putten genaemt de Heeren Velden gelegen over de heijde na Dongen onder den Heertganck de Hasselt begrepen groot samen hondert loopensaet ofte daer omtrent, Item eenen heelen wintcoren moolen met het recht vanden wint genaemt den Corvelschen Moolen met de huijsinge schuere en schop en erffenissen daeraen liggende en daer toebehoorende groot ses loopensaet gestaen ende gelegen tot Corvel aldaer tusschen erffenissen oost d'erfgenamen van Tieleman van Beurden, zuidt de gemeene straet, west het Moolenstraetjen noort den Moolenbergh ofte wel den ackerwegh waer van drie loopensaet aende Convente van Tongerloo staen verbonden voor een rente van achthien gulden s'jaers belast met een mud en vijf vaten rogh s'jaers aenden H. Geest van Tilborgh te leveren, noch een mud twee vaeten rogh s'jaers aen Johan van Amelsvoort brouwer tot Breda en aen Maria van Amelsvoort sijne suster weduwe Willem van Gorp alhier woonende oock gelijcke achthien vaten rogge s'jaers Item aen de kinderen en erfgenamen van Ivo Lemnius woonende tot Turnhout twee mudde en een vierdeel rogh s'jaers en aen de Heer Anthonij Crols elf vaten rogh s'jaers ende alnoch een mud reduxie betaelt wordende met ses gulden s'jaers aande Heer Rentmeester vande geestelijcke goederen des quartier van Oisterwijck, Het gerecht vierde part gemeen en onbedeelt in een wintcoren moolen met het recht vanden rosmolen genaemt den Velthovenschen Moolen mitsgaders het vierde part inde huijsinge schuere en met den aenstede daer aenliggende en daertoe behoorende groot vier loopensaet gestaen en gelegen aende Velthoven aldaar oost de gemeene straet, west Adriaen Jan Appels, zuijt oock eene gemeene straet en noort de kinderen Cornelis Michiel de Veth, Het gerecht vierde part met het gerecht achtste paert gemeen en onbedeelt in eenen wintcoren molen genaemt den Nieuwe Moolen met het recht vanden wint gestaen aenden Heijcandt met de geheele huisinge schuere twee schoppen met de erffenissen en aensteden daeraen liggende en daer toebehoorende bestaende in saeij en weijlanden groot twintigh loopensaet gestaen ende gelegen aenden Heijcandt aldaer tusschen erffenissen oost de gemeene straet, west de gemeijne heijde, zuijdt d'erfgenamen Jan Quirijn Peters, noort de gemeijne heijde, Het gerecht vierde part met noch een achtste part gemeen en onbedeelt inden wintcorenmolen gestaen tot Goirle met het recht vanden wint oock het vierde paert en actste part in het huijsken en hof bij den voornoemden moolen gestaen en gelegen aldaer tussen erffenissen oost de gemene wegh, zuijt den selven, west ..., Eenen steenen volmolen met het recht vanden wint die veele jaren onbruijckbaer is geweest gestaen tot Goirle met een huijsken en erffenisse soo in lant weijde en heijvelt daer aen liggende en daer toe behoorende groot samen drie ende een half loopensaet gestaen en gelegen bijden voornoemden volmolen aldaer oost Jan Swagemakers met de sijne, west Jan Janssen van Spaendoncq cum suis, zuijdt de kinderen Dielis van Verven, noort Jan van Spaendoncq staende te betalen seventhien gulden sesthien stuijvers s'jaers aende domeijnen van Brabant voor de erectie van twee wintmoolens, Item de novaele thienden van Tilborgh d'een jaer getrocken en geprofiteert wordende bijden Hoogh Ed. Heeren van Tilborgh en d'ander jaer bijden Heere Conventualen van Tongerloo alles opden voet vanden accoorde met de voornoemde Conventuaelen van Tongerloo aangegaen opden vijfthiende october sesthien hondert drieent'sestigh, Item de novaele thienden vanden dorpe van Goirle sijnde de voorschreve goederen noch belast met een jaerlijcksen chijns van twee stuijvers acht penningen aende Conventuaelen van Tongerloo met noch eenen chijns van ses gulden jaerlijcx aende representante van Bosch tot Brussel waermede belast is den vorsten van Goirle volgens den in hout sijnden commissie alles int contract van coop staet uijtgedruckt de voorschreve goederen of eenigen van dien sij noch belast met een mud rogh s'jaers aan Hendrik de Bije ... en procureur tot s'Bosch vervalt Lichtmis dagh ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum den sesentwintighsten april seventhien hondert twaelf.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832